พระปฐมบรมราชโองการ

King Bhumibol Adulyadej1

ที่มา  : youtube.com