พระคุณที่สาม

เพลง”พระคุณที่สาม…เรือจ้างกลางใจ” :

“ขอขอบคุณขัอมูลจาก  :  youtube.com “

“ครู คือ นักสร้างผู้ยิ่งใหญ่ ให้รู้ผิดชอบชั่วดี”