2 thoughts on “เกณฑ์เยียวยาคศ.3

  1. เห็นด้วยกับการเยียวยาให้ครู แต่กรุณาช่วยครูที่สอบผ่านE-Tranningแต่ไม่ได้ส่งผลงานด้วยเถอะคะ

  2. กรณี E-Tranning ผ่านแล้ว แต่ไม่ได้ส่งผลงาน ก็มีค่าเท่ากันกับคนที่ส่งผลงานครั้งที่ 2 แล้วไม่ผ่านไช่ไหม สพฐ และกคศ. ควรจะเปิดเกณฑ์การเยียวยาให้กับครูที่ไม่ได้ส่งผลงานครั้งที่ 2 บ้าง สงสารเขา

ต้องการบอกว่า !!!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s