ม.มหิดล-อินเตอร์-MUIC รับตรง9-22มค56

ที่มา  :  ENN  ศูนย์ข่าวการศึกษา

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล – MUIC
เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี (หลักสูตรนานาชาติ)

ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2555-2556

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล Mahidol International College – MUIC เปิดรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาใหม่ เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (หลักสูตรนานาชาติ) ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2555-2556 ในระหว่าง วันที่ 9-22 มกราคม พ.ศ. 255โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.  หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (BACHELOR OF ARTS : B.A.) 
– การออกแบบนิเทศศิลป์  (Communication Design)
– กลุ่มศิลปะสร้างสรรค์สื่อบันเทิง (Entertainment Media) โดยมี 3 สาขาวิชา ได้แก่
การผลิตสื่อภาพยนตร์ การผลิตสื่อโทรทัศน์ และการผลิตแอนิเมชัน
– สังคมศาสตร์ (Social Science) โดยมี 2 สาขาวิชา ได้แก่ การศึกษาระหว่างประเทศ และ
เอเชียอาคเนย์ศึกษา

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION : B.B.A.)
– เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (Business Economics)
– การเงิน (Finance)
– ธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business)
– ระบบสารสนเทศ (Information System)
– การตลาด (Marketing)
– การจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ (Tourism & Hospitality Management)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (BACHELOR OF SCIENCE : B.Sc.)
– คณิตศาสตร์ประยุกต์ (Applied Mathematics)
– วิทยาศาสตร์ชีวภาพ (Biological Sciences)
– เคมี (Chemistry)
– วิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science)
– วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Environmental Science)
– วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (Food Science and Technology)
– ฟิสิกส์ (Physics)

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (BACHELOR OF ENGINEERING : B.Eng.)
– วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Engineering)

2.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร
2.1   สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
2.2   ในกรณีที่มีคะแนนผลการสอบอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
2.2.1   TOEFL ได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 79 (iBT)หรือ
2.2.2    IELTS (academic band)ได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 6.0 หรือ
2.2.3    SAT ได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 1650 โดยคะแนน Math ไม่ต่ำกว่า 580 คะแนน
โดยสามารถใช้คะแนนผลการสอบตามข้อ 2.2.1, 2.2.2 และ 2.2.3 ย้อนหลังได้ไม่เกิน 2 ปี นับถึง
วันสุดท้ายของการรับสมัคร ในกรณีผู้ที่ไม่มีผลคะแนนดังกล่าว สามารถมาสอบตรงกับทางวิทยาลัยฯได้
2.3   เป็นผู้มีความประพฤติดีและยินยอมปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับและกฎเกณฑ์ต่างๆ ของวิทยาลัย
นานาชาติที่มีอยู่แล้ว หรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ

3.  วิธีการสมัคร
ผู้สนใจสามารถสมัครผ่านทางเว็บไซต์ http://www.muic.mahidol.ac.thและยื่นเอกสาร
ประกอบการสมัครและชำระค่าสมัครเป็นเงินสดจำนวน 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน) ณ หน่วยรับสมัครและจัดสอบ ชั้น 1 อาคาร 1 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล โทร. 0-2441-5090 ต่อ 1124, 1327, 1245 โทรสาร 0-2441-0629 (ในวันและเวลาราชการ)

         สำหรับผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมายื่นเอกสารได้ด้วยตนเองสามารถส่งเอกสารพร้อมค่าสมัครสอบทางไปรษณีย์ โดยธนาณัติสั่งจ่าย ที่ทำการไปรษณีย์พุทธมณฑล ในชื่อผู้รับ
“วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล”หรือ โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยมหิดล
ชื่อบัญชี “วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล”
เลขที่บัญชี 333– 208153 – 4
เป็นจำนวนเงิน 2,050 บาท (สองพันห้าสิบบาทถ้วน)
จากนั้นส่งเอกสารการสมัครพร้อมธนาณัติ หรือสำเนาใบโอนเงิน มาที่
ส่วนงานรับสมัครและจัดสอบ
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4
ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล
จ. นครปฐม 73170
ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องส่งเอกสารทางไปรษณีย์ก่อนวันปิดรับสมัคร 1 สัปดาห์ โดยถือตราประทับทางไปรษณีย์เป็นสำคัญ

เมื่อผู้สมัครยื่นใบสมัครแล้ว จะถือว่าผู้สมัครได้ตรวจสอบคุณสมบัติในขั้นต้นเรียบร้อยแล้ว
ดังนั้นวิทยาลัยนานาชาติจะไม่คืนเงินค่าสมัครให้แก่ผู้สมัครไม่ว่ากรณีใดๆ

 4.   หลักฐานประกอบการสมัคร

ผู้สมัครจะต้องกรอกใบสมัครให้ครบถ้วนทุกข้อความตามความเป็นจริง พร้อมแนบหลักฐาน
ประกอบการสมัครดังนี้
4.1 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
4.2 ใบรายงานผลการศึกษา (Transcripts) อย่างน้อย 5 ภาคการศึกษา (ในระดับชั้น ม.4 ม.5 และ
ม.6 เทอม 1)
4.3 ผลการทดสอบตามคุณสมบัติในข้อ 2.2 (ถ้ามี)
4.4   จดหมายรับรองความประพฤติจากอาจารย์ 2 ท่าน (เฉพาะผู้ที่กำลังศึกษาอยู่)
4.5   ใบรับรองจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า(เฉพาะผู้ที่จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแล้ว)
4.6   สำเนาบัตรประชาชน
4.7   สำเนาทะเบียนบ้าน
ผู้สมัครจะต้องยื่นหลักฐานประกอบการสมัครทุกข้อ มิฉะนั้นวิทยาลัยนานาชาติจะไม่รับ
พิจารณาการสมัครไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

5.   ติดต่อสอบถาม

หน่วยรับสมัครและจัดสอบ โทร 0-2441-5090 ต่อ 1124, 1327, 1245
โทรสาร 0-2441-0629 อีเมล icdad@mahidol.ac.th
เว็บไซต์
 www.muic.mahidol.ac.th