สทศ.รับสมัครสอบ 7 วิชาสามัญปี56

ที่มา  :  www.niets.or.th
UploadImage

คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ

เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือผู้ที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไปทั้งนี้ ผู้ประสงค์จะสมัครสอบวิชาสามัญ 7 วิชา จะต้องศึกษาคุณสมบัติ และเงื่อนไขในการนำผลคะแนนไปใช้ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อของคณะ และสถาบันอุดมศึกษาที่ใช้ระบบรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ (Clearing-house) หรือสถาบันที่ต้องการใช้คะแนนวิชาสามัญ 7 วิชาก่อนสมัครสอบ ทางเว็บไซต์ http://www.cuas.or.th หรือเว็บไซต์ของแต่ละมหาวิทยาลัยโดยตรง

ค่าสมัครสอบ วิชาละ  100 บาท (ค่าสมัครสอบรวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ  7  ด้วยแล้ว แต่ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมของผู้ให้บริการรับชำระเงิน)

วิชาที่จัดสอบและตารางกำหนดการสอบ
สทศ. จะจัดสอบวิชาสามัญ 7 วิชา ได้แก่  วิชาภาษาไทย  วิชาสังคมศึกษา  วิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์  วิชาฟิสิกส์  วิชาเคมี และวิชาชีววิทยา

โดยจัดสอบในวันที่  5- 6   มกราคม  2556  เวลาที่ใช้ในการสอบ วิชาละ 1  ชั่วโมง  30  นาที

เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันที่ 10- 30 ต.ค. 55

ลงทะเบียนระบบการสอบ 7 วิชาสามัญ http://www.niets.or.th/ndirweb/default.aspx