โควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ มช. 56

UploadImage

โควตา เขตพัฒนาภาคเหนือเพื่อเข้าศึกษาใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   ปีการศึกษา 2556

คุณสมบัติ
–  เป็นนักเรียนชั้น ม.4,ม.5,ม.6 ติดต่อกัน 3 ปี ของโรงเรียน 17 จังหวัดภาคเหนือประกอบด้วยจังหวัดต่าง ๆ ดังนี้..

1. จังหวัดเชียงใหม่
2. จังหวัดลำปาง
3. จังหวัดแพร่
4. จังหวัดเชียงราย
5. จังหวัดน่าน
6. จังหวัดลำพูน
7. จังหวัดพะเยา
8. จังหวัดแม่ฮ่องสอน
9. จังหวัดพิษณุโลก
10. จังหวัดนครสวรรค์
11. จังหวัดอุตรดิตถ์
12. จังหวัดเพชรบูรณ์
13. จังหวัดตาก
14. จังหวัดกำแพงเพชร
15. จังหวัดสุโขทัย
16. จังหวัดพิจิตร
17. จังหวัดอุทัยธานี

กำหนดการ
UploadImage

ประกาศผลแล้ว!!! โควตาภาคเหนือ มช.56

UploadImage

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประกาศผลการสอบข้อเขียน โควตาภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2556เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556 และการให้โควตานักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน ปีการศึกษา 2556

http://www3.reg.cmu.ac.th/quota/56/interview/