โผ 20สาขาคณะฮิตแอด55

เปิดโผ 20 สาขา – คณะ ยอดฮิต Admissions 55

UploadImage

ที่มา  :  EDUZONES NEWS NETWORK

คณะ – สาขา ที่มีผู้สมัครเลือกมากที่สุด 20 อันดับแรก จากที่สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) ประกาศผลแอดมิสชั่นส์ ประจำปีการศึกษา 2555 
อันดับ 1 วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ จำนวนรับ 56 คน จำนวนผู้สมัคร2,850 คน อัตราการแข่งขัน 1: 51

อันดับ 2 ณะวิทยาศาสตร์ หาดใหญ่ ประเภทวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ม.อ.) รับ 160 คน จำนวนผู้สมัคร 1,906 คน อัตราการแข่งขัน 1:12

อันดับ 3 ณะครุศาตร์ จุฬาฯ รับ 150 คน สมัคร 1,813 คน อัตราการแข่งขัน 1:13

อันดับ 4 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (มศก.) รับ 350 คน สมัคร 1,810คน อัตราการแข่งขัน 1:5

อันดับ 5 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการประถมศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (มสด.) รับ 60 คน สมัคร 1,784 คน อัตราการแข่งขัน 1:30

อันดับ 6 ณะวารสารศาสาตร์และสื่อสารมวลชน พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(มธ.) รับ 200 คน สมัคร 1,772 คน อัตราการแข่งขัน 1:9

อันดับ 7 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) รับ 840 คน สมัคร 1,748 คน อัตราการแข่งขัน 1:3

อันดับ 8 คณะการบัญชีและการจัดการ สาขาวิชาบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มมส.) รับ 175 คน สมัคร 1,652 คน อัตราการแข่งขัน 1:10

อันดับ 9 ณะวิทยาศาสตร์ มศก. รับ 300 คน สมัคร 1,611 คน อัตราการแข่งขัน 1:6

อันดับ 10 คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา รับ 50 คน สมัคร 1,310 คน อัตราการแข่งขัน 1:27

อันดับ 11 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (มน.) รับ 24 คน สมัคร 1,293 คน อัตราการแข่งขัน 1:54

อันดับ 12 คณะเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น(มข.) รับ 30 คน สมัคร 1,272 คน อัตราการแข่งขัน 1:43

อันดับ 13 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) รับ 100 คน สมัคร 1,228 คน อัตราการแข่งขัน 1:13

อันดับ 14 คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) รับ 230 คน สมัคร 1,203 คน อัตราการแข่งขัน 1:6

อันดับ 15 คณะเศรษฐศาสตร์ภาคพิเศษ มช. รับ 180 คน สมัคร 1,164 คน อัตราการแข่งขัน 1:7

อันดับ 16 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมีสิ่งแวดล้อม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)รับ 60 คน สมัคร 1,155 คน อัตราการแข่งขัน 1:20

อันดับ 17 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มธ. รับ 45 คน สมัคร 1,154 คน อัตราการแข่งขัน 1:26

อันดับ18 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ รับ 100 คน สมัคร 1,115 คน อัตรา 1:12

อันดับ 19 พยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาล สภากาชาดไทย รับ 60 คน   
อันดับ 20 คณะบริหารธุรกิจ มช. รับ 100 คน สมัคร 1,100 คน อัตราการแข่งขัน 1:11

ใส่ความเห็น

ต้องการบอกว่า !!!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s