ปฏิทินแอดปีการศึกษา2556

ที่มา  :   www.cuas.or.th  

ปฏิทินการคัดเลือกฯ (Admissions กลาง)ประจำปีการศึกษา 2556

กิจกรรม

วัน เดือน ปี

สถานที่

 จำหน่ายหนังสือระเบียบการฯ

4-21 เม.ย 2556

ศูนย์กรุงเทพมหานคร/ศูนย์ภูมิภาค

 รับสมัคร

11-21 เม.ย 2556

ทาง Website: www.cuas.or.th

 ชำระเงินค่าสมัคร

11-23 เม.ย 2556

ชำระผ่านธนาคาร หรือ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ไทย

 ผู้สมัครตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการสมัคร

12-26 เม.ย 2556

ทาง Website: www.cuas.or.th

 ยื่นคำร้องขอแก้ไขข้อมูลส่วนตัว

12-26 เม.ย 2556

ทางโทรสารหมายเลข 0-2354-5155-6

 ตรวจสอบคะแนนดิบที่ใช้ในการคัดเลือกฯ

และรายชื่อนักเรียนที่ถูกตัดสิทธิ์ Admissions กลาง

28-30 เม.ย 2556

ทาง Website: www.cuas.or.th

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย

9 พ.ค 2556

ทาง Website: www.cuas.or.th

 สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย

15-17 พ.ค 2556

มหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษาที่สอบได้

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา

22 พ.ค 2556

ทาง Website: www.cuas.or.th

ตารางการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง(Admissions)

ประจำปีการศึกษา 2556


1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

3. มหาวิทยาลัยขอนแก่น

4. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

5. มหาวิทยาลัยทักษิณ

6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

7. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

8. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

9. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

10. มหาวิทยาลัยนครพนม

11. มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

12. มหาวิทยาลัยนเรศวร

13. มหาวิทยาลัยบูรพา

14. มหาวิทยาลัยพะเยา

15. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

16. มหาวิทยาลัยมหิดล

17. มหาวิทยาลัยแม่โจ้

18. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

19. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

20. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

21. มหาวิทยาลัยศิลปากร

22. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

23. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

24. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

c86
ใส่ความเห็น

ต้องการบอกว่า !!!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s