สัดส่วนแอดปีการศึกษา2556

ที่มา  :  Eduzones

กลุ่มที่ 1
       คณะสัตวแพทยฯ , คณะสหเวชศาสตร์ , คณะสาธารณสุขฯ
       คณะเทคนิคการแพทย์ , คณะวิทย์กีฬา
        GPAX 20% , O-NET 30% , GAT 20% และ PAT 2 30%

กลุ่มที่ 2
       คณะทันตแพทยศาสตร์ , คณะพยาบาลศาสตร์
        GPAX 20% , O-NET 30% , GAT 30% และ PAT 2 20%

กลุ่มที่ 3
       คณะเภสัชศาสตร์
       GPAX 20% , O-NET 30% , GAT 10% และ PAT 2 40%

กลุ่มที่ 4
       คณะวิทยาศาสตร์ , คณะทรัพยากรธรรมชาติ
       GPAX 20% , O-NET 30% , GAT 10% , PAT 1 10% และ PAT 2 30%

กลุ่มที่ 5
       คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
       GPAX 20% , O-NET 30% , GAT 10% , PAT 1 20% และ PAT 2 20%

กลุ่มที่ 6
       คณะวิศวกรรมศาสตร์
       GPAX 20% , O-NET 30% , GAT 15% , PAT 2 15% และ PAT 3 20%

กลุ่มที่ 7
       คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
       GPAX 20% , O-NET 30% , GAT 10% และ PAT 4 40%

กลุ่มที่ 8
       คณะเกษตรศาสตร์ , คณะวนศาสตร์
       คณะอุตสาหกรรมการเกษตร , คณะเทคโนโลยีการเกษตร
       GPAX 20% , O-NET 30% , GAT 10% , PAT 1 10% และ PAT 2 30%

กลุ่มที่ 9
       คณะบริหารธุรกิจ , คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี , คณะเศรษฐศาสตร์
       GPAX 20% , O-NET 30% , GAT 30% และ PAT 1 20%

กลุ่มที่ 10
       คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
       รูปแบบที่ 1 GPAX 20% , O-NET 30% และ GAT 50%
       รูปแบบที่ 2 GPAX 20% , O-NET 30% , GAT 40%
                     และ PAT 7 (เลือก 1 วิชา) 10%

กลุ่มที่ 11
       คณะครุศาสตร์ , คณะศึกษาศาสตร์
       รูปแบบที่ 1 GPAX 20% , O-NET 30% , GAT 20% และ PAT 5 30%
       รูปแบบที่ 2 GPAX 20% , O-NET 30% , GAT 10% , PAT 5 20%
                    และ PAT 1/2/3/4/6/7 (เลือก 1 วิชา) 20%

กลุ่มที่ 12
       คณะศิลปกรรมศาสตร์ , คณะวิจิตรศิลป์ , คณะดุริยางฯ
       คณะนาฏศิลป์ , คณะศิลปการออกแบบ
       GPAX 20% , O-NET 30% , GAT 10% และ PAT 4/6 (เลือก 1 วิชา) 40%

กลุ่มที่ 13
       คณะนิเทศศาสตร์, คณะอักษรศาสตร์, คณะศิลปศาสตร์, คณะมนุษยศาสตร์
       คณะรัฐศาสตร์ , คณะนิติศาสตร์ , คณะสังคมวิทยา , คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
       รูปแบบที่ 1 GPAX 20% , O-NET 30% , GAT 30% และ PAT 1 20%
       รูปแบบที่ 2 GPAX 20% , O-NET 30% และ GAT 50%
       รูปแบบที่ 3 GPAX 20% , O-NET 30% , GAT 30% และ PAT 7 20%

ใส่ความเห็น

ต้องการบอกว่า !!!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s