องค์ประกอบร้อยละแอด56

องค์ประกอบและค่าร้อยละ Admissions 2556

          สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) ได้ดำเนินการประกาศ องค์ประกอบและค่าร้อยละกลุ่มสาขาวิชาในการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบกลาง หรือ Admissions ปีการศึกษา 2556 ผ่านทางเว็บไซต์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง ที่http://www.cuas.or.th/  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 กลุ่มที่ 1 วิทยาศาสตร์สุขภาพ

สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) ได้ดำเนินการประกาศ องค์ประกอบและค่าร้อยละกลุ่มสาขาวิชาในการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบกลาง หรือ Admissions ปีการศึกษา 2556 ผ่านทางเว็บไซต์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง ที่   โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้องค์ประกอบและค่าร้อยละกลุ่มสาขาวิชาในการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบกลาง (Admissions) ปีการศึกษา 2556

องค์ประกอบ

ค่าร้อยละ


1.1 สัตวแพทยศาสตร์ สหเวชศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์
เทคนิคการแพทย์ วิทยาศาสตร์การกีฬา

  1. GPAX

20

  2. O-NET

30

  3. GAT

20

  4. PAT

          4.1 PAT 2

30

 1.2 ทันตแพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์

   1. GPAX

20

   2. O-NET

30

   3. GAT

30

   4. PAT

          4.1 PAT 2

20


1.3 เภสัชศาสตร์

  1. GPAX

20

  2. O-NET

30

  3. GAT

10

  4. PAT

          4.1 PAT 2

40


 กลุ่มที่ 2  วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ

องค์ประกอบ

ค่าร้อยละ


2.1 วิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ

  1. GPAX

20

  2. O-NET

30

  3. GAT

10

  4. PAT

          4.1 PAT 1

10

          4.2 PAT 2

30


2.2 เทคโนโลยีสารสนเทศ

   1. GPAX

20

   2. O-NET

30

   3. GAT

10

   4. PAT

          4.1 PAT 1

20

          4.2 PAT 2

20

กลุ่มที่ 3 วิศวกรรมศาสตร์ 

องค์ประกอบ                    

ค่าร้อยละ         

  1. GPAX

20

  2. O-NET

30

  3. GAT

15

  4. PAT

          4.1 PAT 2

15

          4.2 PAT 3

20


 กลุ่มที่ 4 สถาปัตยกรรมศาสตร์   

องค์ประกอบ                

ค่าร้อยละ            

  1. GPAX

20

  2. O-NET

30

  3. GAT

10

  4. PAT

          4.1 PAT 4

40


 กลุ่มที่ 5 เกษตรศาสตร์ เกษตรศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร วนศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร

องค์ประกอบ                

ค่าร้อยละ       

  1. GPAX

20

  2. O-NET

30

  3. GAT

10

  4. PAT

          4.1 PAT 1

10

          4.2 PAT 2

30


 กลุ่มที่ 6 บริหาร พาณิชยศาสตร์ การบัญชีการท่องเที่ยวและการโรงแรม และเศรษฐศาสตร์

 องค์ประกอบ

ค่าร้อยละ


6.1 บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ การบัญชี
เศรษฐศาสตร์

  1. GPAX

20

  2. O-NET

30

  3. GAT

30

  4. PAT

          4.1 PAT 1

20


6.2 การท่องเที่ยวและโรงแรม

 รูปแบบที่ 1

   1. GPAX

20

   2. O-NET

30

   3. GAT

50


รูปแบบที่ 2

  1. GPAX

20

  2. O-NET

30

  3. GAT

40

  4. PAT

          4.1 PAT 7 (เลือก 1 วิชา)

10

 กลุ่มที่ 7 ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ พลศึกษา สุขศึกษา 

 องค์ประกอบ

ค่าร้อยละ    

  รูปแบบที่ 1

  1. GPAX

20

  2. O-NET

30

  3. GAT

20

  4. PAT

          4.1 PAT 5

30

 รูปแบบที่ 2

 1. GPAX

20

 2. O-NET

30

 3. GAT

10

 4. PAT

           4.1 PAT 5

20

           4.2 PAT 1/2/3/4/6/7

           (เลือก 1 วิชา)

20

 กลุ่มที่ 8 ศิลปกรรมศาสตร์ วิจิตรศิลป์ ศิลปประยุกต์ ดุริยางคศิลป์ นาฏศิลป์ ศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ และศิลปtการออกแบบ หัตถอุตสาหกรรม 

องค์ประกอบ

ค่าร้อยละ

  1. GPAX

20

  2. O-NET

30

  3. GAT

10

  4. PAT

          4.1 PAT 4/6 (เลือก 1 วิชา)

40

 กลุ่มที่ 9 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ สังคมวิทยา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 

 องค์ประกอบ

ค่าร้อยละ  


9.1 พื้นฐานวิทยาศาสตร์

  1. GPAX

20

  2. O-NET

30

  3. GAT

30

  4. PAT

          4.1 PAT 1

20

9.2 พื้นฐานศิลปศาสตร์

 รูปแบบที่ 1

   1. GPAX

20

   2. O-NET

30

   3. GAT

50


รูปแบบที่ 2

  1. GPAX

20

  2. O-NET

30

  3. GAT

30

  4. PAT

          4.1 PAT 7 (เลือก 1 วิชา)

20

ใส่ความเห็น

ต้องการบอกว่า !!!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s