O-NET/โอเน็ต

:  ข้อสอบ O-NET คืออะไร

ข้อสอบ O-NET (Ordinary National Educational Test) แปลว่า แบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน ซึ่งจะวัดความรู้ความสามารถทางการศึกษา หลังจากที่เรียนจบระดับชั้นหนึ่ง ๆ ซึ่งในปัจจุบันจะทำการทดสอบนักเรียนในระดับชั้นประุถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6   สอบทุกวิชา  ได้แก่  ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  อังกฤษ  สังคมศึกษา  ศิลปะ  การงานฯ  สุขศึกษาฯ

:  ข้อสอบโอเน็ตสำคัญไฉน

ข้อสอบโอเน็ต  ถือว่า  มีน้ำหนักค่อนข้างมาก เพราะทุกโรงเรียนและระดับเขตการศึกษา จะวัดความรู้ความสามารถของนักเรียนจากข้อสอบ O-NET เพราะถือว่าเป็นข้อสอบกลาง  ถ้าโรงเรียนใดหรือเขตการศึกษาใดทำคะแนนได้ดี  ก็จะมีหน้ามีตาทีเดียว  และเป็นตัวชี้วัดว่าคุณครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน และนักเรียนมีความสนใจในการเรียนเป็นอย่างดี

และที่สำคัญจะเอาข้อสอบโอเน็ตเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาต่อ  ซึ่งอาจจะเป็นตัวช่วยให้นักเรียนมีความสนใจในการทำข้อสอบมากขึ้น  เพราะถ้าสอบแค่ว่าวัดดูว่าโรงเรียนไหนได้มากได้น้อย  นักเรียนก็จะไม่ให้ความสำคัญกับการทำข้อสอบเลย ดังนั้นแนวคิดที่จะเอาผลสอบไปทำอะไรสักอย่างถึอว่าเป็นแนวคิดที่ดี

:  ข้อสอบมาตรฐานแค่ไหน

ข้อสอบโอเน็ต  ถือว่าค่อนข้างได้มาตรฐาน   เพราะออกข้อสอบตามตัวชี้วัดหลักสูตรแกนกลางเป็นสำคัญ  แต่ก็มีหลายข้อที่โดนท้วงติงจากผู้รู้ว่ามีข้อสอบบางข้อที่ไม่ได้มาตรฐาน  ซึ่งสำนักทดสอบเองก็ยอมรับในข้อผิดพลาดดังกล่าว ถือว่า  เป็นเรื่องธรรมดา  เพราะคนที่ออกข้อสอบบางครั้งก็อิงความเห็นส่วนตัวบ้าง  จึงก่อให้เกิดความผิดพลาดดังกล่าว

ยกตัวอย่างเช่นมาตรฐานบอกว่า  วิเคราะห์ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติของทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย  นั่นหมายความว่า  นักเรียนต้องรู้วการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติมีอะไรบ้างในโลกใบนี้ แล้วการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ดังกล่าวคือะไร มีผลอะไรบ้าง เป็นต้น ซึ่งเป็นเรื่องที่นักเรียนต้องเรียนรู้กันอย่างจริงๆแล้วละทีนี้

:  ข้อสอบโอเน็ตปี 2553 เป็นต้นมาเป็นเช่นไร

มีบางวิชาที่แตกต่างจากปีก่อน  กล่าวคือ   ต้องตอบให้ถูกทั้งสองข้อย่อยจากหนึ่งข้อใหญ่จึงจะได้คะแนน   ซึ่งหลายท่านก็แสดงความเห็นว่า  คะแนนตกต่ำเป็นแน่แท้  เพราะไม่สามารถที่จะเดาได้เลย  ต้องรู้จริง ๆ  จึงจะทำได้   และก็เป็นอย่างนั้นจริง ๆ ซึ่งโดยปกติแล้วการทำข้อสอบทั่วไปแบบข้อละคะแนนก็ยากพออยู่แล้ว พอมาเจอข้อสอบแบบนี้ก็เป็นอันเสร็จกัน