ครูผู้สร้างโลก : พุทธทาส

j96

” มีอาชีพเป็นครูนี้…เป็นการได้ที่ดีหรือเป็นโชคดี  นั้นก็เพราะว่า  ได้มีโอกาสทำสิ่งสูงสุด  

ถ้าเราจะพูดว่าโลกนี้มันสร้างขึ้นมาโดยครู  ใครจะค้านบ้างก็ลองไปคิดดู  

เพราะว่าโลกนี้มันก็เป็นไปตามน้ำมือของมนุษย์ทุกคนในโลกนั่นเอง
มนุษย์ทุกคนในโลก มันก็ล้วนแต่เคยศึกษาเล่าเรียนอบรมมา
โดยครูคนใดคนหนึ่งที่มีอยู่ในโลก หรือหลายคนหรือมากคนก็ได้

มนุษย์เหล่านั้นก็สร้างโลก คือ ทำทุกสิ่งทุกอย่างลงไปในโลก
ให้โลกนี้มันมีลักษณะอย่างไร ก็โดยน้ำมือของคนเหล่านั้น
คนเหล่านั้นก็ทำไปตามความคิดเห็นของตน
ที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมาโดยครู 
ครูดีก็ดี ครูเลวก็เลว เอามาคละปนกันเข้า
แล้วก็สร้างโลกนี้ไปตามความรู้ที่ได้รับมาจากครู
ฉะนั้นเราจึงเรียกว่าโลกนี้นั้นมันสร้างขึ้นโดยครู
บางคนจะคิดว่าโดยอ้อม แต่อาตมาคิดว่าโดยตรง

ถ้าครูทุกคนได้ทำหน้าที่ของครูอย่างถูกต้องและสมบูรณ์
คนในโลกนี้มันก็มีความเป็นมนุษย์ที่ถูกต้องและสมบูรณ์
ก็สร้างโลกขึ้นมาอย่างถูกต้องและสมบูรณ์

จึงถือว่าเราได้ทำสิ่งที่ดีที่สุดเป็นบุญกุศลที่สุด
จนถึงกับกล่าวว่าอาชีพครูนี้มันเป็นอาชีพที่ได้บุญ”