มท.แจ้งสำเนาบัตรประชาชนด้านหน้าอ้างอิงได้

ที่มา  :  กระทรวงมหาดไทย

thoondd_id-card

ประกาศจากกระทรวงมหาดไทยที่ให้ประชาชนสามารถถ่ายสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเพียงด้านหน้าด้านเดียวเท่านั้น โดยหนังสือกระทรวงมหาดไทย มท.0309.2/ว 6857 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2556  เรื่อง การถ่ายสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card)

เรื่องของเรื่องมาจากประชาชนร้องเรียนผ่านไปยัง  สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ว่า   การถ่ายสำเนาบัตรประชาชนทั้งด้านหน้าและด้านหลังเป็นการเสียค่าใช้จ่ายอย่างไม่จำเป็น

เมื่อสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้รับเรื่องร้องเรียนดังนั้น จึงเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาในต้นปี2556 ที่ผ่านมา   และมีผลสรุปว่า มีการใช้บัตรประชาชนแบบเอนกประสงค์ หรือ บัตรสมาร์ทการ์ด เพิ่มมากขึ้น ซึ่งบัตรดังกล่าวมีข้อมูลส่วนบุคคลที่สำคัญครบถ้วนอยู่แล้วในด้านหน้าบัตร

ฉะนั้น   จึงเห็นควรให้มีการถ่ายสำเนาบัตรประชาชนเพียงด้านเดียว ซึ่งนอกจากมีความสะดวก ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานของหน่วยงานรัฐแล้ว ยังลดภาระด้านค่าใช้จ่ายแก่ประชาชนตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีอีกด้วย

ผู้ตรวจการแผ่นดินจึงอาศัยอำนาจ ตามมาตรา 32 แห่งพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ.2552 เสนอแนะมายังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

โดยกระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า รายการในบัตรตามกฎหมายว่าด้วยบัตรประจำตัวประชาชน จะมีรายการและรายละเอียดของรายการในบัตร ซึ่งเป็นข้อมูลส่วนบุคคลขณะขอมีบัตรของผู้ถือบัตรปรากฎอยู่ด้านหน้าบัตรเพียงด้านเดียว  ใต้รูปของผู้ถือบัตรจะเป็นเลขหมายคำขอ ประกอบด้วยรหัสแสดงถึง

                   สถานที่จัดทำบัตรตามที่กรมการปกครองกำหนด   จำนวนสี่หลัก

                   เลขแสดงจำนวนครั้งที่ทำบัตรของแต่ละบุคคล       จำนวนสองหลัก

                   เลขตรวจสอบความถูกต้องของการออกบัตร          จำนวนแปดหลัก

ด้านหลังของบัตรจะมีรหัสการผลิตบัตร และรหัสกำกับบัตรเพื่อการควบคุมการจ่ายบัตร  ตามมาตรการบริหารการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ของกรมการปกครอง ซึ่งสอดคล้องต้องกันกับมติที่ประชุมร่วมกันของผู้ตรวจการแผ่นดินกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาร้องเรียนดังกล่าว

ดังนั้นกรณีหน่วยงายของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชนที่จำเป็นต้องตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือบัตรหรือขอคัดสำเนาบัตรเพื่อประกอบการพิจารณา หรือจะต้องขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ถือบัตรเป็นหลักฐาน  โดยเฉพาะบัตรประจำตัวแบบสมาร์ทการ์ด ซึ่งมีข้อมูลส่วนบุคคลที่สำคัญครบถ้วนอยู่ด้านหน้าควรให้ถ่ายสำเนาบัตรเพียงด้านเดียว!

ตัวอย่างหนังสือที่แจ้งไปยังนายทะเบียน ทุกสำนักทะเบียน
http://www.pokkrongnakhon.com/datacenter/doc_download/a_180413_110939.pdf

ต้องการบอกว่า !!!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s