Card_ส.ค.ส.ปีใหม่

  ประวัติการส่ง ส.ค.ส.ในวันปีใหม่       

              การส่ง ส.ค.ส  หรือ  บัตรอวยพร   ประเทศไทยรับวัฒนธรรมมาจากต่างประเทศ  ซึ่งนิยมส่งบัตรอวยพรกันมาเป็นเวลากว่า 200 ปีแล้ว ตั้งแต่ราวศตวรรษที่ 18 หรือตรงกับปลายสมัยกรุงศรีอยุธยา บัตรอวยพรนี้ปรากฎในรูปแบบ “บัตรเยี่ยม” (Visiting Card) เป็นบัตรกระดาษขนาดเท่าไพ่ นิยมเขียนข้อความ หรือพิมพ์รูปภาพต่าง ๆ ลงไปเพื่อเยี่ยมเยียนกันในวันขึ้นปีใหม่ ต่อมาแพร่หลายไปในเทศกาลต่าง ๆ เช่น วาเลนไทน์ คริสต์มาส มีการส่งพิมพ์และส่งบัตรอวยพรกันอย่างแพร่หลายมากขึ้น

              สำหรับในประเทศไทยนั้น เชื่อกันว่า  บัตรอวยพรปีใหม่ที่เก่าแก่ที่สุด คือ  บัตรอวยพรที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ทรงประดิษฐ์ขึ้น เมื่อ 120 กว่าปีก่อน  โดยในรัชสมัยของพระองค์ เป็นยุคที่มีการติดต่อสื่อสารกับต่างประเทศเป็นจำนวนมาก จึงมีการรับเอาขนบธรรมเนียมของตะวันตกมาด้วย   ทั้งนี้การส่งบัตรอวยพรของพระองค์นั้น  ยังไม่มีหลักฐานแน่ชัดว่าเริ่มต้นตั้งแต่เมื่อใด  แต่ได้ปรากฎสำเนาคำพระราชทานพรขึ้นปีใหม่ ในปี พ.ศ.2409  ของพระองค์  ในหนังสือพิมพ์บางกอกรีคอร์ดเดอร์ (ภาษาอังกฤษ) ฉบับวันที่ 13 มกราคม 2409  แปลได้ใจความว่า  ” ทรงขอส่งบัตรตีพิมพ์คำอวยพรนี้ถึงบรรดากงสุล  เจ้าหน้าที่กงสุลต่าง ๆ  และชาวต่างประเทศที่ทรงคุ้นเคยโดยทั่วถึงกัน”

              ต่อมาในช่วงต้นรัชสมัยของรัชกาลที่ 5  ความนิยมการส่งบัตรอวยพรแพร่หลายอย่างมาก  มีหลักฐานบัตรอวยพรประเภทต่างๆ ถูกเก็บรวบรวมไว้ที่หอจดหมายเหตุแห่งชาติเป็นจำนวนมาก  โดยมักนิยมส่งกันในช่วงเดือนเมษายนตามวันขึ้นปีใหม่เดิม  ที่ตรงกับวันที่ 1 เมษายน และบนบัตรอวยพรเหล่านั้น  ยังพบคำว่า  “ส.ค.ศ”  หรือ  “ส.ค.ส”  ปรากฎอยู่  จึงเชื่อกันว่า คำว่า “ส.ค.ส” เกิดขึ้นในรัชสมัยนี้  โดยย่อมาจากคำว่า “ส่งความศุข” หรือ “ส่งความสุข”

              หลังจากนั้น ส.ค.ส  ก็เป็นสิ่งที่นิยมส่งให้กันในวันขึ้นปีใหม่จนถึงปัจจุบันนี้  และ ส.ค.ส. ก็ได้เปลี่ยนรูปแบบไปมีการนำวัสดุต่าง ๆ มาประดิษฐ์ ตกแต่ง มีรูปแบบ ลวดลายหลากหลายมากขึ้น   

hap1   hap2   hap7

hap50    hap49      hap48

hap47         hap46    hap45

hap42             hap41              hap40

hap39  hap44      hap35

hap38             hap37     hap32

hap31   hap28       hap30

hap26         hap25      hap24

hap27     hap21     hap20

hap19     hap18    hap17

hap15         hap13        hap11

hap10    hap9  hap8

hap6        hap5     hap4

hap3      hap23      hap43

hap16       hap12        hap34

 

วันขึ้นปีใหม่    2011-34    n5

n10   ปีใหม่ วันปีใหม่   n1

n3 n9