ครั้งที่62/13-15กพ2556

การแข่งขันทักษะด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ระดับชาติ

   งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62  ปีการศึกษา 2555  ร.ร.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี

มี  2  กิจกรรมการแข่งขัน  คือ 

  1.  การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก   ป.1-3    เวลา  9.00 – 11.00 น.

  2.  การใช้โปรแกรมนพเสนอ  (Presentation)         ป.4-6   เวลา   9.00 – 12.00 น.

กำหนดการแข่งขัน :  วันพุธที่  13  กุมภาพันธ์ 2556

  เวลา   7.00  –  8.00  น.   ลงทะเีบียนร่วมการแข่งขัน  ณ ห้องประชุมธัชยาลัย  อาคาร 6 

  เวลา   7.00  –  8.00  น.   นักเรียนลงโปรแกรมเพิ่มเติมตามที่แจ้งล่วงหน้าในใบรายงานตัว

  เวลา   8.00  –  8.30  น.   ร่วมพิธีเปิดการแข่งขัน  ณ ห้องประชุมธัชยาลัย  อาคาร 6 

  เวลา   9.00  – 12.00 น.   ดำเนินการการแข่งขัน  ณ  ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์  อาคาร 3   

  เวลา  13.00 – 16.30 น.    ตัดสินผลการแข่งขัน

 หมายเหตุ  

  1.  โรงเรียนที่ได้รับรางวัลลำดับที่ 1  ของแต่ละการแข่งขัน จะได้รับโล่ + นำเสนอผลงาน  ที่เวทีกิจกรรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  อาคารชาเลนเจอร์  เมืองทองธานี  ในวันศุกร์ที่ 15  กุมภาพันธ์  2556  เวลา 8.00 น.

  2.  ผลการแข่งขันประกาศทางหน้าบล็อก  เมื่อกรอกข้อมูลเข้าโปรแกรมรายงานผลแก่ สพฐ. เรียบร้อยแล้ว

  3.  เกียรติบัตร  จะจัดส่งให้ทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ในการลงทะเบียน  

รายละเอียดเพิ่มเติม