ไวรัสคอมตัวแรกของโลก

ไวรัสคอมพิวเตอร์ตัวแรกของโลก

ขอบตุณที่มาข้อมูล  : youtube.com