Tag Archive | การ

สนง.รัฐมนตรี๑/๕๖แนวดำเนินการศึกษาปี๕๖

ที่มา  :  ข่าวจากสำนักงานรัฐมนตรี  (นวรัตน์  รามสูต และบัลลังก์  โรหิตเสถียร  สรุป/รายงาน)

 

ศึกษาธิการ   – นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  พร้อมด้วยผู้บริหารฝ่ายการเมืองของกระทรวงศึกษาธิการ คือ นายสุวัฒน์ ตันติพัฒน์  ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ   ดร.พวงเพ็ชร ชุนละเอียด  ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ  ศาสตราจารย์พิเศษ ภาวิช ทองโรจน์  ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ   และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประแสง มงคลศิริ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยถึงแนวทางการดำเนินงานด้านการศึกษาในปี ๒๕๕๖

● ปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอน

รมว.ศธ. กล่าวว่าเรื่องของหลักสูตรมีผู้รู้จำนวนมาก และมีความคิดเห็นที่หลากหลาย จึงต้องการให้มีส่วนร่วมอย่างมากตั้งแต่ต้น เพราะหากในช่วงต้นมีส่วนร่วมน้อย ช่วงท้ายจะมีความคิดเห็นต่างกันมาก แต่หากมีส่วนร่วมอย่างมากและกว้างขวางในช่วงต้น จะเกิดการตกผลึกและจะประสบความสำเร็จเร็วขึ้น เพราะต้องการพัฒนาการศึกษาของคนไทยทุกคน

ดังนั้นในปี ๒๕๕๖  จะเดินหน้าปรับปรุงหลักสูตรและปรับการเรียนการสอนให้แล้วเสร็จ  โดยจะมีการตั้งคณะทำงานหลายชุดขึ้นมาขับเคลื่อนและทำหน้าที่ต่างๆ  เช่น ออกแบบระบบ  โดยนำระบบการศึกษาของประเทศต่าง ๆ  ที่ประสบความสำเร็จมาร่วมศึกษาวิเคราะห์  เช่น ระบบ Outcome-based Education  ของสหรัฐอเมริกา  ซึ่งออกแบบหลักสูตรโดยจะกำหนดคุณลักษณะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนเมื่อใช้ตำราเรียนนั้นเป็นเช่นไร  ด้านตำราซึ่งจะต้องถอดรหัสหลักสูตรเพื่อออกแบบตำรา  แต่ไม่ใช่การเขียนตำรา  อย่างไรก็ตามจะรักษาระบบตำราไทยที่เป็นตลาดเสรีไว้ เพราะสำนักพิมพ์ในปัจจุบันทั้ง ๑๗ แห่ง สามารถแข่งขันกันสร้างตำราที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นอยู่แล้ว

นอกจากนี้ นโยบายการใช้แท็บเล็ตเพื่อการศึกษา  นับว่าเป็นรูปแบบการเรียนรู้แบบใหม่  ที่ช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้  ดังเช่น Microcontent ของสหรัฐอเมริกา โดยในปี ๒๕๕๖  ศธ.จะเร่งดำเนินการ Cyber Home ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลให้แล้วเสร็จ  เพื่อเชื่อมโยงกับการเรียนรู้จากแท็บเล็ตของนักเรียน

จากนั้นจะเปิดเวทีรับฟังความเห็นจากผู้เกี่ยวข้องให้หลากหลายที่สุด โดยเชิญผู้รู้ในสาขาวิชาต่าง ๆ มาช่วยระดมสมองให้มากที่สุด ซึ่งการที่จะให้คนมีส่วนร่วมมากตั้งแต่ต้นจะทำให้การปรับหลักสูตรเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างมั่นคง และเสียเวลาน้อยกว่าการที่ไม่เปิดรับฟังความเห็นจากคนหมู่มาก

อย่างไรก็ตาม การปรับหลักสูตรจะครอบคลุมตั้งแต่การทบทวนใหม่อีกครั้งว่า หลักสูตรควรจะแบ่งเป็น ๘  กลุ่มสาระเช่นเดิมหรือไม่  เนื้อหาในแต่ละวิชาจะต้องปรับอย่างไร ให้เข้ากับความรู้วิทยาการใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นในโลก  เพราะในช่วง ๑๐ ปีที่ผ่านมา มีการเปลี่ยนแปลงด้านการศึกษา เกิดแนวคิดใหม่ ๆ เกี่ยวกับการเรียนการสอนมากขึ้น รวมทั้งต้องมีการทบทวนเรื่องโครงสร้างเวลาเรียนด้วย  ซึ่งโดยส่วนตัวเห็นว่า  เวลาเรียนในห้องเรียนควรจะลดลง  เพราะเวลาเรียนในห้องเรียนของเด็กไทยมากเกินไป  จนไม่กระตุ้นให้เกิดการใช้ความคิดวิเคราะห์  การคิดวิเคราะห์จะเกิดจากการทำกิจกรรมมากกว่า  และเพิ่มกิจกรรมนอกห้องเรียน  ขณะที่วิธีจัดการเรียนการสอนก็ต้องปรับให้ทันสมัยขึ้นด้วย

นายภาวิช ทองโรจน์  ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  กล่าวว่า  จะมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาทั้งหมด ๔ ชุดใหญ่  ชุดแรก เป็นกรรมการที่จะมาออกแบบระบบการศึกษาของไทยใหม่ กรรมการออกแบบหลักสูตรในภาพรวม หาคำตอบให้ได้ว่า หลักสูตรควรจะเป็นกี่กลุ่มสาระวิชา  เพราะมีแนวคิดหนึ่งว่า ควรจะลดสาระวิชาลง  แต่กำหนดให้ชัดเจนว่าในสาระวิชานั้น ๆ จะแยกย่อยเป็นรายวิชาใดบ้าง  เพราะหลักสูตรที่ใช้อยู่ไม่มีชื่อรายวิชาย่อย ทำให้ผู้เรียนยังไม่รู้ว่ากำลังเรียนวิชาใดอยู่  หรือบางรายวิชาที่มีประโยชน์ เช่น วิชาเรียงความ หรือย่อความหายไป  ทำให้นักเรียนอ่านหนังสือไม่ออกจับใจความไม่ได้

ทั้งนี้  เมื่อกรรมการชุดใหญ่ออกแบบหลักสูตรในภาพรวมแล้ว  จะเชิญผู้รู้มาเป็นกรรมการแยกย่อยในแต่ละวิชาอีก  เพื่อทำหน้าที่ยกร่างหลักสูตรแต่ละวิชา  นอกจากนี้จะมีกรรมการออกแบบตำราเรียน  กรรมการชุดนี้จะออกแบบว่า  คุณลักษณะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนเมื่อใช้ตำราเรียนนั้นเป็นเช่นไร  แล้วให้สำนักพิมพ์แต่ละแห่งทั้งรัฐและเอกชนไปสร้างตำราเรียนตามคุณลักษณะนั้น  ส่วนชุดสุดท้ายจะเป็นกรรมการที่สร้างความเข้าใจ เพราะการจะนำระบบการศึกษาและหลักสูตรใหม่มาใช้ จำเป็นต้องมีการสร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อม ในฝ่ายต่างๆ ทั้งโรงเรียน นักเรียน ครู

● เพิ่มสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีพ

สำหรับการศึกษาด้านอาชีวศึกษานั้น เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ต้องปรับปรุง เพื่อให้มีสัดส่วนการเรียนสายอาชีวะต่อสายสามัญ  เพิ่มขึ้นเป็น ๕๐:๕๐ ในปี ๒๕๕๙ และเพื่อรองรับสถาบันการอาชีวศึกษา ซึ่งนักศึกษาสามารถไปศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีได้  และเมื่อจบการศึกษาก็มีการรับประกันการมีงานทำ   เพราะ ศธ.จะร่วมมือกับสถานประกอบการ  เพื่อผลิตบุคลากรในสาขาที่เป็นความต้องการของสถานประกอบการ 

จากนั้นระหว่างที่กำลังศึกษานักศึกษาจะได้ฝึกและปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการนั้น ๆ  โดยสถาบันการอาชีวศึกษาจะเน้นที่คุณภาพ ในช่วงแรกของการเปิดการเรียนการสอนจึงจะรับนักศึกษาจำนวนไม่มากนัก

สำหรับการแต่งตั้งนายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาและคณะกรรมการสถาบันการอาชีวศึกษาเป็นเรื่องสำคัญต่อสถาบันใหม่  และเป็นการแต่งตั้งครั้งแรก  เพื่อทำหน้าที่กำหนดแนวทางซึ่งมีกติกามาก  รมว.ศธ.มีหน้าที่พิจารณาตามคำเสนอแนะของเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยจะพิจารณาผู้ที่มีความเหมาะสมและมีความพร้อมที่สุด

● อัตรากำลังคนภาครัฐ

ในปัจจุบันกำลังคนภาครัฐ  จะมีทั้งข้าราชการ  พนักงานราชการ  พนักงานมหาวิทยาลัย  ลูกจ้าง  ซึ่งจะต้องมีงบประมาณในส่วนของเงินเดือนและสวัสดิการจำนวนมาก   มีความพยายามที่จะควบคุมค่าใช้จ่ายในส่วนนี้มาเป็นเวลา ๑๐ ปีแล้ว  แต่ควบคุมได้ในบางจุด  เช่น  ข้าราชการพลเรือนสามัญ  ข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)  และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)  ในส่วนของศาลและองค์กรอิสระไม่สามารถควบคุมได้  ในขณะนี้จึงจำเป็นที่จะต้องใช้คนที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  คนส่วนใดเกินก็ให้ไปช่วยเสริมในส่วนที่ขาด มีหลายกระทรวงขาดบุคลากรด้านการบริการประชาชน  แต่จะมีบุคลากรไปกระจุกตัวอยู่ในหน่วยงานกลางเป็นจำนวนมาก  

สำหรับด้านการศึกษา  ศธ.มีโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนน้อยกว่า ๖๐ คน  ซึ่งมีปัญหาเรื่องคุณภาพการเรียนการสอน  จึงมีแนวทางในการบริหารจัดการโดยการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กในละแวกเดียวกัน เข้าด้วยกัน

กูเกิลโมโตซุ่มทำX-Phone และX-Tablet

ที่มา  : kapook.com  เรียบเรียงข้อมูลโดยกระปุกดอทคอม

ขอขอบคุณภาพประกอบจาก   Androidandme.com

กูเกิลจับมือโมโตโรล่าซุ่มทำ X-Phone และ X-Tablet

          หลังจากที่กูเกิล (Google) ได้ร่วมมือกับ LG, Samsung และ Asus ผลิต Nexus 4,7,10 ออกมาแล้ว ล่าสุด ได้ร่วมมือกับโมโตโรล่า (Motorola)  ซุ่มพัฒนาสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ที่มีชื่อเรียกอย่างไม่เป็นทางการว่า  X-Phone  คาดว่าน่าจะได้เปิดตัวในปี 2013

          เมื่อวันที่ 21 ธันวาคมที่ผ่านมา สำนักข่าว The Wall Street Journal ได้รายงานว่า  ทางกูเกิลกำลังร่วมมือกับโมโตโรล่าพัฒนาสมาร์ทโฟนแอนดรอยด์รุ่นใหม่  ที่คนวงในเรียกกันว่า  X-Phone  เพื่อออกมาทำตลาดแข่งขันกับไอโฟนและซัมซุง  โดยสมาร์ทโฟนรุ่นดังกล่าวจะเน้นประสิทธิภาพในด้านการถ่ายภาพเป็นพิเศษ  ซึ่งทางกูเกิลและโมโตโรล่ากำลังพิจารณาถึงการผลิตจากวัสดุเซรามิกรวมทั้งจอภาพที่โค้งงอได้อยู่ว่าสามารถเป็นไปได้หรือไม่  รวมทั้งมีแผนที่จะนำ X-Phone ไปพัฒนาต่อยอดเป็น  X-Tablet  อีกในภายหลัง นอกจากนี้  ทางโมโตโรล่ายังมีแผนที่จะนำเทคโนโลยีสั่งการด้วยภาษากายที่ซื้อจากบริษัทวิวเดิล (Viewdle) มาใช้กับ X-Phone อีกด้วย 

          อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับสเปคและวันวางจำหน่ายออกมา แต่คาดว่าน่าจะได้เปิดตัวในช่วงปี 2013 นี้ หากความคืบหน้าอย่างไรกระปุกดอทคอมจะนำมารายงานให้ทราบกันในทันที

คุณภาพการศึกษาไทยตกต่ำ…โทษใครดี ?

ที่มา  :  เดลินิวส์  วันอังคารที่ 25 ธันวาคม 2555 เวลา 00:00 น.

“จากการประเมินคุณภาพการศึกษาของประเทศกลุ่มอาเซียน ในงานเวิลด์อีคอนอมิกฟอร์ม หรือ WEF ที่เจนีวา พบว่า การศึกษาขั้นพื้นฐานของไทย อยู่ลำดับที่ 6 ตามหลัง สิงคโปร์ มาเลเซีย บรูไน อินโดนีเซีย และเวียดนาม ส่วนระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา อยู่ลำดับที่ 8 ตามหลังฟิลิปปินส์และ กัมพูชา เพิ่มอีก” และ “จากการวิจัยถึงแนวโน้มการจัดการศึกษา คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับนานาชาติ ปี 2554 ที่จัดโดย The International  Associationfor the Evaluation of Educational  Achievement  (IEA) พบว่า ชั้น ม.2วิชาคณิตศาสตร์ อยู่ในลำดับที่ 28 และวิทยาศาสตร์ อยู่ลำดับที่ 25 จาก 45 ประเทศ  ถูกจัดอยู่ในกลุ่มระดับแย่  ชั้น ป.4 วิชาคณิตศาสตร์ อยู่ลำดับที่ 34 วิทยาศาสตร์ อยู่ลำดับที่ 29  จาก 52 ประเทศ โดยคณิตศาสตร์จัดอยู่ในระดับแย่ (poor) วิทยาศาสตร์อยู่ในระดับพอใช้ (fair)” รวมถึง “ผลการสอบ O–NET ปี 2554 คะแนนเฉลี่ยต่ำทุกวิชา โดยเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ ป.6  คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 38  ม.6 คะแนนเฉลี่ยแค่ร้อยละ 21” เท่านั้น

จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาดังกล่าวคงไม่ต้องบอกว่าการจัดศึกษาของไทยพัฒนาขึ้นหรือถอยหลังลง ขนาดเปรียบเทียบแค่กับกลุ่มประเทศอาเซียนที่เราเคยเป็นพี่เบิ้มเขามาแท้ ๆ เดี๋ยวนี้ต้องมาเดินตามหลังเขาไปแล้ว นี่หากรวมถึงคุณภาพที่ต้องการให้เกิดตาม พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ 2542  “เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เก่ง ดี มีความสุข”  และเกิดสมรรถนะ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 ด้วยแล้ว ก็คงต้องยอมรับว่าอยู่ในอาการหนักจริง ๆ ซึ่งการที่คุณภาพเด็กไทยตกต่ำเช่นนี้น่าจะสวนทางกับเงินที่ถูกใช้ไปแต่ละปีที่สูงเป็นอันดับหนึ่งแถมครูก็มีวุฒิการศึกษาสูงจบปริญญาตรีเป็นอย่างต่ำ จึงเป็นที่กังขาว่าต้นเหตุปัญหานี้มาจากส่วนไหนกันแน่หรือหากจะกล่าวโทษน่าจะโทษใครกันดี
โทษรัฐบาลดีไหม?  ที่ทุกรัฐบาลผ่านมามักจะบอกว่าให้ความสำคัญกับคุณภาพบุคลากรของชาติ แต่นโยบายและวิธีการใช้การศึกษาพัฒนาคนในชาติยังทำได้แค่เปลือกนอกเพราะต้องการเห็นผลสำเร็จเร็วเพื่อการหาเสียงการจัดซื้อ จัดหาครุภัณฑ์ จึงเกิดขึ้นมากกว่าวิธีการที่จะพัฒนาถึงตัวเด็กหรือดำเนินการตามแผนการศึกษาชาติที่กำหนดไว้ ทำให้การจัดการศึกษาที่ผ่านมาไร้ทิศทาง ขาดความต่อเนื่องเพราะเมื่อเปลี่ยนรัฐบาลนโยบายก็เปลี่ยนไม่ยอมรับแนวทางที่รัฐบาลเก่าทำมาเป็นเช่นนี้ตลอดมา…ใช่หรือไม่?

โทษรัฐมนตรีที่ดูแลการศึกษาดีไหม? ที่มีการเปลี่ยนตัวบ่อยครั้งเกินไปและนโยบายรัฐมนตรีแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันเมื่อเปลี่ยนตัวรัฐมนตรีเกิดขึ้นงานใหม่ถูกเข้ามาแทนที่งานเก่า ที่สำคัญรัฐมนตรีบางคนก็หวังสร้างชื่อให้ติดตลาดผลงานที่ดำเนินการจึงเป็นแค่กิจกรรมย่อยมากกว่าที่จะดูแลนโยบายสำคัญให้เกิดผล เมื่องานเปลี่ยนใหม่อยู่เรื่อยครูต้องทำงานหนักแต่ผลเกิดกับผู้เรียนกลับน้อย.. ใช่หรือไม่?

โทษหน่วยเหนือดีไหม?  ที่ไปคิดงานคิดกิจกรรมต่าง ๆ แทนภาคปฏิบัติ จนเกิดสารพัดงานที่โรงเรียนต้องดำเนินการ ทั้งที่สิ่งคิดไปให้นั้นสอดคล้องกับบริบทการแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กแต่ละพื้นที่หรือไม่ เมื่อครูมีงานอื่นให้ทำมากจนกลายเป็นงานหลัก งานสอนจึงกลายเป็นงานรอง โดยเฉพาะปัญหาครูขาดแคลนครูที่เกิดขึ้นจำนวนมากก็ยังไม่ได้รับการแก้ไข แล้วต้องการคุณภาพมาก ๆ เป็นไปได้หรือไม่ … ใช่หรือไม่?

โทษหลักสูตรการศึกษาดีไหม? ที่ยังยึดอยู่กับกรอบ กฎเกณฑ์ ระเบียบในการจัดทำ มากกว่าที่จะเน้นให้นำไปใช้กับการสอน ทำให้หลักสูตรของโรงเรียนส่วนใหญ่ จึงมีไว้เพื่อรองรับการตรวจสอบจากหน่วยงานต่าง ๆมากกว่า และยิ่งหลักสูตรปัจจุบันกำหนดให้เรียนสาระมากมายแบบครอบจักรวาลตั้งแต่ ป.1–ม.6 ทำให้เด็กต้องแบกหนังสือหลังแอ่นทุกวัน เมื่อสาระเรียนรู้มีมากเวลาแต่ละวันจึงเต็มไปด้วยตารางสอนของครูและพ่วงท้ายด้วยการบ้านของแต่ละวิชา ทำให้เด็กไม่มีเวลาได้เล่นหรือทำกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กำหนดไว้รวมถึงการวัดประเมินผลที่ใช่ระบบตกซ่อมได้ทำให้เด็กขาดความใส่ใจและรับผิดชอบการเรียนรู้…ใช่หรือไม่?

โทษผู้บริหารสถานศึกษาดีไหม?  ที่ส่วนใหญ่ยังมุ่งพัฒนาด้านกายภาพมากกว่าคุณภาพผู้เรียน ทำให้ความสนใจด้านวิชาการและ นิเทศการสอนของครู จึงเกิดขึ้นน้อย ยิ่งมีการโยกย้ายเกิดขึ้นบ่อยครั้ง การทำงานแบบฉาบฉวยเพื่อรอโอกาสก้าวไปสู่โรงเรียนขนาดใหญ่กว่า ด้วยการบังคับให้ครูสร้างผลสำเร็จสนองนโยบายให้ได้โดยไม่ร่วมรับรู้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับครูและเด็กทำให้การคิดแก้ปัญหาและพัฒนาโรงเรียนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องไม่เกิดขึ้น…ใช่หรือไม่?

โทษครูดีไหม? ที่ครูจำนวนไม่น้อยยังไม่ปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอน ยังสอนเนื้อหาตามตำรา หรือสอนตามประสบการณ์เดิม ขาดเทคนิคการพัฒนาเด็กที่ความแตกต่างด้านศักยภาพเป็นรายบุคคล ขาดสื่อหรือนวัตกรรมที่จะช่วยให้การพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ได้คนเก่งมาเรียนครู ครูส่วนหนึ่งสร้างงานเพื่อหวังผลแค่การขอเลื่อนวิทยฐานะมากกว่าหวังผลที่จะเกิดขึ้นกับเด็ก ครูส่วนหนึ่งขาดจิตวิญญาณ ทำงานไปวัน ๆ และมีครูอีกกลุ่มหนึ่งที่ยังทำตัวเป็นเหลือบหากินกับเด็กด้วยการสอนกั๊กความรู้เพื่อนำไปใช้สอนพิเศษแลกกับรายได้ของตนเอง…ใช่หรือไม่?

โทษพ่อ แม่ ผู้ปกครองดีไหม? ที่ส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับการทำมาหากิน มากกว่าที่จะใส่ใจอบรมเลี้ยงดูลูกหลานให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น แต่ในทางตรงกันข้ามกับอยากให้ลูกหลานได้เข้าเรียนโรงเรียนที่มีชื่อเสียงหรือมหาวิทยาลัยดัง จึงมุ่งอยู่กับการเรียนวิชาที่เกี่ยวข้องกับการสอบเข้าเรียนต่อ ไม่ใส่ใจกับกิจกรรมการพัฒนาคุณลักษณะประสงค์ด้านอื่นหรือไม่ก็ส่งเสริมลูกไปตามกระแสสังคมด้านการแต่งกาย ความสวยงาม อยากให้เป็นดารา นักร้อง ฯลฯ โดยไม่ใส่ใจคุณภาพชีวิตด้านวิชาชีพ วิชาชีวิต …ใช่หรือไม่?

โทษสังคมภายนอกดีไหม? ที่นำอบายมุขต่าง ๆ เข้ามาล่อให้เด็กตกหลุมพรางหวังเพียงประโยชน์ของตนเอง ส่วนผู้ที่มีชื่อเสียงเป็นบุคคลสาธารณะส่วนหนึ่งก็ไม่สามารถเป็นต้นแบบให้เด็กปฏิบัติตามในทางสร้างสรรค์ได้รวมถึงสื่อสารมวลชนที่มักจะนำแต่ภาพความโหดร้าย ความขัดแย้งรุนแรงในทุกภาคส่วนมาเสนอซ้ำแล้วซ้ำอีกเหมือนต้องการตอกย้ำให้เด็กได้จดจำซึ่งส่วนนี้น่าจะรวมถึงละครที่ส่วนใหญ่มักจะนำเรื่องราวความแตกแยกของครอบครัว การแข่งขันชิงดีชิงเด่นถึงความร่ำรวย การแย่งชิงผู้ชาย ส่วนนี้แม้จะบอกว่าเป็นการแสดงแต่กับการที่เด็กต้องดูทุกวัน การแทรกซึมเข้าไปอยู่ในจิตสำนึกก็ไม่สามารถปฏิเสธได้ …ใช่หรือไม่?

โทษหน่วยงานภายนอกดีไหม? ที่ไปใช้อำนาจชี้ถูก ชี้ผิดกับวิธีการจัดการศึกษาของโรงเรียนมากไปไม่ว่าจะเป็น  สมศ. ที่มีหน้าที่ประเมินคุณภาพที่จะนำจุดด้อยมาให้หน่วยงานที่รับผิดชอบพัฒนา แต่การใช้เกณฑ์เป็นไม้บรรทัดเดียวกันทั้งที่บริบทโรงเรียนแต่ละพื้นที่ต่างกัน และการประเมินจากกรรมการ  3 คน ดูแค่ 3 วัน แล้วมาชี้เป็นชี้ตายคุณภาพโรงเรียนแทนครู ผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษาได้เลยนั้นถูกต้องหรือไม่ และการประเมินได้เพิ่มภาระงานด้านเอกสารจนครูหมดแรงหมดเวลาสอนไปด้วย หรือ การสอบ O-NET ที่ให้ใช้ผลมาเกี่ยวข้องกับการประเมินของ สมศ. การประเมินวิทยฐานะของครู หรือแม้แต่ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน จึงเกิดข้อข้องใจว่าข้อสอบแต่ละวิชาที่มีไม่กี่ข้อ สามารถชี้คุณภาพเด็กได้ทั้งหมดเลยใช่หรือไม่ เมื่อเด็กในแต่ละพื้นที่ต้องการพัฒนาคุณภาพชีวิตแตกต่างกัน เมื่อนโยบายออกไปพลอยทำให้การจัดการเรียนการสอนของครูจำนวนหนึ่งหลงทางมุ่งสอนแต่เนื้อหาหรือไม่ก็สอนข้อสอบ O–NET ไปเลยเพื่อหวังให้ผลคะแนนการสอบสูงขึ้นตามนโยบาย จนลืมพัฒนาคุณภาพชีวิต  เก่ง ดี มีความสุข ไปหมดแล้ว…ใช่หรือไม่

โทษการปฏิรูปการศึกษาครั้งที่ผ่านดีไหม?  ที่ไปลอกรูปแบบฝรั่งเขามาใช้ทั้งหมดโดยไม่ดูความพร้อมของเราเอง ผลก็คือ กรมและหน่วยงานที่จัดการศึกษาสอดคล้องกับบริบทและอยู่ใกล้ชิดกับภาคปฏิบัติถูกยุบ และที่หวังว่าหน่วยเหนือที่ใหญ่ขึ้นจะทำหน้าที่แค่กำหนดนโยบาย ติดตามกำกับ ประเมินผล และให้เขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนดำเนินงานแทน นั้นสุดท้ายหน่วยเหนือก็ยังไม่ยอมคายงานแถมคิดกิจกรรมเพิ่มเข้าไปอีกเขตพื้นที่การศึกษาจึงเป็นแค่ไปรษณีย์คอยรับและส่งงาน  โรงเรียนกลายเป็นผู้ปฏิบัติสนองความต้องการเจ้าหน้าที่หน่วยเหนือมากกว่าสนองความต้องการของเด็ก…ใช่หรือไม่? โทษเด็กดีไหม? ที่เด็กยุคปัจจุบันขาดความรับผิดชอบไม่รู้จักหน้าที่ของตนเอง ขาดนิสัยรักการทำงาน ฯลฯ

จริง ๆ แล้วน่าจะมีอีกหลายฝ่ายที่น่าจะต้องถูกกล่าวโทษจากปัญหาคุณภาพการศึกษาที่เกิดขึ้นในขณะนี้ด้วยแต่ด้วยข้อจำกัดเนื้อที่จึงนำเสนอมาเป็นตัวอย่างเพียงเท่านี้และก็เห็นว่าการที่จะไปกล่าวโทษกันไปมาก็คงไม่ได้ทำให้คุณภาพการศึกษาของชาติดีขึ้น ทางที่ดีทุกฝ่ายควรยอมรับข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นแล้วหาทางแก้ไขและพัฒนาความรับผิดชอบของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อให้การทำงานสอดคล้องกันเพราะการศึกษาไทยยามนี้หากเป็นรถยนต์ก็เครื่องรวนไปหมดแล้ว จะทำได้อย่างเดียวคือต้องยกเครื่องใหม่ การที่จะทำให้คุณภาพเด็กไทยกลับมายิ่งใหญ่ในอาเซียนหรือก้าวเข้าสู่สากลคงต้องแก้ไขกันทั้งระบบอย่างที่ว่าและวิธีแก้ปัญหาก็น่าจะหมดยุคการมีแต่หลักการเขียนไว้สวยหรูเท่านั้นแต่ทุกอย่างต้องพัฒนาถึงตัวเด็กได้อย่างเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง ผลถึงจะเกิดขึ้นได้นั่นเอง นะครับ.

กลิ่น สระทองเนียม

สรุปผลงาน 31นโยบายการศึกษา

ที่มาื  :   ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี ๒๗๒/๒๕๕๕   ภารกิจ รมว.ศธ.ที่เชียงราย

ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้นโยบาย “๓๑ นโยบายหลักด้านการศึกษา” แก่ผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดเชียงรายจำนวนประมาณ ๑,๒๐๐ คน เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ โรงแรมดุสิต ไอส์แลนด์ รีสอร์ท เชียงราย

รมว.ศธ.กล่าวตอนหนึ่งว่า ตั้งใจที่จะเดินทางไปพบปะข้าราชการครูและบุคลากรในสังกัดกว่า ๔.๕ แสนคน เพื่อให้สามารถนำนโยบายต่างๆ ไปขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ อยากจะเห็นคุณงามความดี ศีลธรรม คุณธรรมของครูกลับมาอีกครั้งเหมือนในสมัยที่ มล.ปิ่น มาลากุล เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งที่เมื่อ ๖๐ ปีที่แล้วเราเจริญเท่าสิงคโปร์ แต่วันนี้แตกต่างกันอย่างมาก เหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะที่ผ่านมาการปกครองชาติบ้านเมือง มักไม่คิดว่าพี่น้องประชาชนเหมือนกับคนที่อยู่ในครอบครัวของเรา แต่ ศธ.วันนี้มีนโยบายชัดเจนที่มองครูเป็นคนในครอบครัวเดียวกัน ดังนั้นเราจะไม่ทำร้ายน้องชายน้องสาวของเรา จะไม่โกงเงินเด็กซึ่งก็คือลูกหลานของเรา และพร้อมจะส่งเสริมคนดีให้มีอำนาจ และป้องกันไม่ให้คนไม่ดีมีอำนาจเพื่อมาปกครองเราได้ 

อย่างไรก็ตาม ประชาชนทุกคนต้องอยู่บนพื้นฐานที่สามารถช่วยเหลือตัวเองให้ได้ก่อน เช่นเดียวกับสหรัฐอเมริกาที่เป็นIndividualism ที่ให้ประชาชนทุกคนสามารถยืนอยู่ได้บนขาของตนเอง เหมือนอัตตาหิ อัตตโน นาโถ หรือตนเป็นที่พึ่งแห่งตน อย่าหวังพึ่งคนอื่น เพราะหากแต่ละคนแก้ปัญหาให้ตนเองได้แล้ว จะช่วยทำให้สังคมประเทศชาติมีความเข้มแข็งมากขึ้น ที่ผ่านมายอมรับว่าหมดกำลังใจหลายครั้งกับข่าวคราวของ ศธ.ที่หลายครั้งกลายเป็นเรื่องทั้งที่ไม่น่าเป็นเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นข่าวเกี่ยวกับทุจริตคอรัปชัน หรือการใช้อำนาจกฎหมู่บังคับให้ ศธ.ต้องยอมรับโดยไม่ยึดกฎระเบียบ จึงฝากเรื่องต่างๆ เหล่านี้ให้ช่วยกันดูแล และในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๕ จะแถลงข่าวเกี่ยวกับนโยบายที่ ๓๒ ของกระทรวงศึกษาธิการที่ห้องMOC

สรุปผลการดำเนินงานตาม ๓๑ นโยบายหลักด้านการศึกษา

ยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง เป็นคำประกาศต่อสาธารณชนวันแรกที่เข้ารับตำแหน่ง โดยได้ประกาศเป็นจุดเน้นจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ ให้คนจบ ม.๖ ที่ต้องการทำงาน โดยรัฐประกันรายได้ ๓๐๐ บาท/วัน ส่วนผู้จบ ป.ตรี ก็ประกันรายได้ ๑๕,๐๐๐ บาทต่อเดือน นโยบายดังกล่าวเน้น ๔ ด้าน คือโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร แหล่งเงินทุน การฝึกฝนทักษะ และเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต ตัวอย่างการดำเนินงานที่สำคัญ เช่น พัฒนารูปแบบ รร.ขนาดเล็กโดยแก่งจันทร์โมเดล เพื่อสร้างความเท่าเทียมและโอกาสทางการศึกษาแก่เด็กในชนบท, ปรับเวลาเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีการสอนเนื้อหาครึ่งชั่วโมง อีกครึ่งชั่วโมงให้มีการถกเถียง แสดงความคิดเห็นร่วมกับครู หรือแม้กระทั่งเด็กพิการ ก็มีแผนพัฒนาการศึกษาคนพิการ ๕ ปี ทั้งยังตั้งกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ โดยจัดสรรงบฯ ให้ ๓๑ ล้านบาท ในปี ๒๕๕๕

ปฏิรูปการศึกษารอบใหม่ ได้หารือกับ TDRI เพื่อเป็นกรอบปฏิรูปการศึกษารอบใหม่ ที่เน้น ๑) ความโปร่งใส ๒) ระบบตรวจสอบและความรับผิดชอบ โดยผูกการประเมินครู ผู้บริหาร ไปที่ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนเป็นหลัก นอกจากนี้ได้ผลักดันให้ สสค.คัดเลือกครูสอนดีทั่วประเทศจำนวน ๕๕๑ คน โดยให้เงินทุนสนับสนุนคนละ ๒๕๐,๐๐๐ บาท รวมทั้งคัดเลือกจังหวัดที่มีกระบวนการคัดเลือกครูดีเด่นอีก ๑๐ จังหวัดด้วย และเผยแพร่กระบวนการดังกล่าวผ่านเว็บไซต์

ปรับเลื่อนวิทยฐานะ ให้ครูได้เลื่อนวิทยฐานะตามความสามารถของแต่ละคน เน้นผลสัมฤทธิ์นักเรียนเป็นหลัก โดยดูจากผลการสอบ O-Net หากค่าโดยเฉลี่ยสูงขึ้นก็มีผลต่อผู้บริหารและครู เช่น นักเรียน ป.๑ ทั้งชั้น มีคะแนนสังคมเฉลี่ย ๕๐ คะแนน เมื่อขึ้น ป.๒ เพิ่มเป็น ๗๐ คะแนน จะนำส่วนต่าง ๒๐ คะแนน เป็นตัววัดผลการสอนของครูวิชาสังคมในสัดส่วน ๕๐-๖๐% ของการเลื่อนขั้นเลื่อนเงินเดือน นอกจากนี้ ได้เน้นปรับปรุงกฎระเบียบบริหารงานบุคคล เช่น มติ ครม. เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ได้กำหนดให้ครูรับเงินเดือนหรือขั้นตามอัตราที่กำหนด ได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์วิธีการประเมินวิทยฐานะซึ่งจะประกาศใช้ในเดือนนี้

สอบ O-Net ป.๖ ม.๓ ม.๖ ทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ได้เห็นชอบให้จัดสอบ O-Net ชั้น ป.๖ ม.๓ ม.๖ โดยในปีแรกจะใช้คะแนน O-Net ต่อคะแนนสอบของโรงเรียนในสัดส่วน ๒๐:๘๐ และจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนถึง ๕๐:๕๐ เพื่อสร้างมาตรฐานที่เท่าเทียมแก่ผู้จบการศึกษา ไม่ว่าจะอยู่ที่ใด โรงเรียนใด รวมทั้งให้นำผลสอบ O-Net ของนักเรียนมาเป็นส่วนหนึ่งของค่าคะแนนผลงานครูและผู้บริหารในการเลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง และเลื่อนเงินเดือน ได้ขอให้ สทศ.ไปพิจารณาการออกข้อสอบต่างๆ ให้มีจำนวนแบบน้อยลง เพื่อไม่ให้เด็กวิ่งรอกไปสอบหลายแห่ง และขอให้ออกข้อสอบตรงๆ จากคลังข้อสอบที่จะให้ครูทั่วประเทศเป็นผู้ออกข้อสอบเอง หากข้อสอบครูรายใดได้รับคัดเลือกก็จะได้ค่าตอบแทน

กระทรวงศึกษาธิการไทยใสสะอาด ได้ให้การแต่งตั้งโยกย้ายครู ผู้บริหารทุกระดับ เป็นไปด้วยความโปร่งใส ลดการสอบสัมภาษณ์ในทุกระดับ เพื่อป้องกันการวิ่งเต้นหรือเสียเงินทองแก่กรรมการที่จะสอบสัมภาษณ์ ส่วนการออกข้อสอบนั้น ได้ขอให้มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้ามามีส่วนออกข้อสอบและดำเนินการจัดสอบอย่างโปร่งใส ส่วนการจัดซื้อได้กระจายไปยังเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาโดยตรง เพื่อลดการซื้อของโดยมีเงินทอนและได้ของตามที่ต้องการ ไม่ถูกยัดเยียดให้ได้รับสิ่งของที่ไม่ต้องการ

ปฏิบัติธรรม นำการศึกษา ให้ครู ผู้บริหาร นักเรียน นักศึกษาทุกสังกัด ไปปฏิบัติธรรมหรืออบรมทางศาสนาที่ตนนับถือ เช่น ดำเนินตามโครงการนำครูเข้าวัดปฏิบัติธรรมในสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด ๒๐๗ แห่ง, โครงการโรงเรียนดีศรีตำบล โดยเน้นเครือข่าย บ้าน วัด โรงเรียน (บวร) แก่นักเรียนใน ๑,๙๒๖ โรงเรียน, โครงการ “ฝึกจิต ปฏิบัติกาย ถวายพุทธชยันตี” เพื่อให้เด็กนั่งสมาธิวันละ ๑ นาที ก่อนเข้าเรียน ที่สำคัญได้ดำเนินโครงการอบรมปฏิบัติธรรมผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาทุกคนทั่วประเทศแล้วในปีนี้

แท็บเล็ต เพื่อการศึกษา ได้มอบให้ ICT ดำเนินการจัดซื้อแท็บเล็ต ส่วน ศธ.จัดทำเนื้อหา หลักสูตร บรรจุลงในแท็บเล็ต โดยแท็บเล็ตเครื่องแรกได้ถึงมือเด็กไทยในวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕ และแท็บเล็ตทั้งหมดกว่า ๔๐๐,๐๐๐ เครื่อง ได้ทยอยนำมาใช้ในการเรียนการสอนสำหรับเด็ก ป.๑ ทั่วประเทศทุกคนทุกสังกัดแล้ว พร้อมกับได้มีการอบรมพัฒนาครูผู้สอนในการใช้แท็บเล็ตด้วย ส่วนในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๕ จะดำเนินการจัดหาแท็บแล็ตให้นักเรียนชั้น ม.๑ ทุกคนต่อไป สิ่งสำคัญที่แจกคือ ต้องการให้เด็กๆ ได้เข้าสู่ข้อมูลข่าวสารได้รวดเร็วมากขึ้น และทำให้เด็กเรียนรู้สิ่งต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง เช่น ภาษาอังกฤษ และเชิญชวนให้ครูทุกคนเข้าร่วมประกวด Appication ที่จะนำไปบรรจุลงในแท็บเล็ตด้วย ส่วนครูทุกคนต้องการให้มีโน้ตบุ้คไว้ใช้

เรียน ม.๖ จบได้ใน ๘ เดือน ซึ่ง ครม.ได้เห็นชอบเมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๕ เพื่อต้องการให้คนไทยที่ยังไม่จบ ม.๖ จำนวนกว่า ๑๐ ล้านคนทั่วประเทศ ได้เทียบโอนความรู้และประสบการณ์หรือเข้าเรียนให้จบ ม.๖ ได้ภายใน ๘ เดือน โดยมี ๓ เส้นทางให้เลือกเรียน คือ ๑) เทียบ/เรียนจบ ม.๖ ๒) เทียบระดับการศึกษา ๓) พบกลุ่ม/ทางไกล ซึ่งได้เปิดโครงการดังกล่าวเมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๕ นโยบายดังกล่าวถือเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาไปสู่ประชาชน จะช่วยให้ประเทศชาติเข้มแข็ง ประชาชนจะมีความรู้ และเริ่มกันคิดแก้ไขปัญหาของตนเองได้ก่อนจะพึ่งรัฐบาล ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนมีความเข้มแข็ง พึ่งพิงตนเองได้มากขึ้น และการเรียนรู้ของ กศน.ในปัจจุบันก็มีคุณภาพมากขึ้น บางแห่งเปิดหลักสูตรภาษาอังกฤษแล้ว

กองทุนตั้งตัวได้ รัฐบาลได้เห็นชอบเมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ให้จัดตั้งกองทุนตั้งตัวได้ พร้อมทั้งจัดสรรงบประมาณ ๕,๐๐๐ ล้านบาท ในปี ๒๕๕๖ และ ๒๕๕๗ ส่วนปีงบประมาณ ๒๕๕๘ และ ๒๕๕๙ ได้รับ ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท และ ๒๐,๐๐๐ ล้านบาท ตามลำดับ เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนหรือเป็นเงินที่รัฐบาลร่วมลงทุนแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยและอาชีวศึกษา ที่ศึกษาอยู่หรือจบแล้วไม่เกิน ๕ ปีการศึกษา และสถาบันการศึกษาที่สนับสนุนการบ่มเพาะวิสาหกิจ ซึ่งจะช่วยสร้างผู้ประกอบการรายเล็กเพิ่มเติมขึ้นสำหรับเศรษฐกิจใหม่ของประเทศไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐,๐๐๐ ราย ใน ๒๐ ปี เป็นการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งสร้างความเท่าเทียมและการเข้าถึงแหล่งเงินทุนสำหรับผู้ประกอบการรายเล็กทั่วประเทศ อันจะนำไปสู่ฐานภาษีเงินได้จากผู้ประกอบการใหม่จำนวนมากจะสูงขึ้น พร้อมทั้งช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มจากภูมิปัญญาไทยอีกด้วย

๑ อำเภอ ๑ ทุน ศธ.ได้ดำเนินการคัดเลือกเด็กเรียนดีจากทุกอำเภอทั่วประเทศในรุ่นที่ ๓ จำนวน ๗๐๐ คน แบ่งเป็นทุนรัฐบาล ๖๘๙ คน คือ ศึกษาต่อในประเทศ ๑๕๑ คน และศึกษาต่อต่างประเทศ ๕๓๘ คน และศึกษาต่อโดยทุนส่วนตัว ๑๑ คน เพื่อให้ไปเรียนต่อในประเทศชั้นนำของโลก ๓๑ ประเทศ เช่น อังกฤษ เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ ฝรั่งเศส อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ สหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย จีน ญี่ปุ่น ฯลฯ ซึ่งได้เริ่มไปศึกษาต่อแล้วตั้งแต่วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๕ ส่วนในปีหน้าก็จะเน้นเด็กที่เก่งที่สุดในอำเภอให้ไปเรียนต่อต่างประเทศเพื่อให้กลับมาบริหารประเทศชาติต่อไป

สื่อสารภาษาอังกฤษได้ พร้อมเข้าสู่ประชาคม ASEAN ศธ.ได้จัดหาครูอาสาสมัครเจ้าของภาษาทั้งภาษาอังกฤษและภาษาต่างชาติอื่น เช่น จีน ญี่ปุ่น และภาษาประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งสิ้น ๔,๕๐๐ คน โดยสอนภาษาต่างประเทศอื่นๆ ๕๐๐ คน ซึ่งทำให้ปัจจุบันมีครูต่างชาติเข้ามาสอนภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นจากเดิม ๓,๐๐๐ คน เป็น ๗,๐๐๐ คน พร้อมทั้งได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนค่าตอบแทนครูที่จ้างสอนประมาณรายละ ๑๐,๐๐๐ บาทต่อเดือน โดยมุ่งหวังที่จะให้มีครูต่างชาติเข้ามาช่วยสอนจำนวน ๑๐,๐๐๐ คน ภายในปีการศึกษา ๒๕๕๖ อย่างกว้างขวางและทั่วถึงต่อไป นอกจากนี้ได้ขอให้ทางบริติช เคานซิล จัดหาครูอาสาสมัครชาวอังกฤษ ๒,๐๐๐ คน เพื่อสอนในโรงเรียนทุกสังกัดทั่วประเทศ ซึ่งในช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ได้มีครูอาสาสมัคร ๑๐๐ คน เข้ามาสอนในโรงเรียน ๑๐๐ แห่ง เป็นเวลา ๖ สัปดาห์ สำหรับภาษาจีน นายกรัฐมนตรีได้เปิดโครงการครูอาสาสมัครสอนภาษาจีนประจำปี ๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ โดยในปีแรกฮั่นปั้นได้ส่งครูอาสาสมัคร จำนวน ๑,๒๐๐ คน สอนภาษาจีนให้เด็กไทย และคาดว่าภายในอนาคตอันใกล้จะมีครูอาสาสมัคร ๔,๐๐๐ คน มาช่วยสอนภาษาจีนแก่เด็กไทย ซึ่งคาดว่าภายในปี ๒๕๕๘ เด็กของเราร้อยละ ๘๐ สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษหรือจีนได้

เรียนดีอย่างมีคุณภาพ ถือเป็นการดำเนินการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๕๐ มาตรา ๔๙ บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย โดยอุดหนุน ๕ ฟรี คือ ค่าเล่าเรียน ค่าเครื่องแบบ ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าหนังสือเรียน และค่ากิจกรรม ควบคู่ไปกับการแจกแท็บเล็ตให้แก่นักเรียนชั้น ป.๑ และ ม.๑ ในปีนี้ด้วย

สร้างผู้นำอาเซียน ศธ.มีแผนที่จะดำเนินโครงการสร้างผู้นำอาเซียน โดยให้ทุนการศึกษาแก่ตัวแทนประเทศอาเซียนละ ๕ คน เพื่อมาศึกษาต่อร่วมกันในไทยในระดับปริญญาโท สาขาการบริหารประเทศ เพื่อให้ตัวแทนอาเซียนได้รู้จักกัน ใกล้ชิดกัน สามารถแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ความรู้ ประสบการณ์ร่วมกันได้ ก่อเกิดความเข้าใจ มีความผูกพัน และจะเป็นผู้นำอาเซียนร่วมเดินหน้าไปพร้อมกันอย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต พร้อมทั้งจะส่งนักศึกษาปริญญาโท-เอก ไปทำวิจัยในประเทศเพื่อนบ้านประเทศละ ๕ คนด้วย

ทุนการศึกษาเพื่ออนาคต (กรอ.) ได้เปลี่ยนระบบกู้ยืมเงินจาก กยศ. เป็น กรอ. โดยให้ชำระเงินคืนเมื่อมีงานทำและมีรายได้เดือนละ ๑๖,๐๐๐ บาท ปีแรกของการทำงานใช้คืนเพียงร้อยละ ๒ ของเงินเดือนเท่านั้น ผู้ที่กู้ได้ คือ นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ และนักศึกษา ปวส.ตั้งแต่ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ส่วนนักเรียน ม.๔-๖ และนักศึกษาปี ๒-๔ สามารถกู้เงินจาก กยศ.ได้ตามปกติ สำหรับรายการที่เปิดให้กู้ยืม ประกอบด้วย ๓ ส่วน คือ ค่าเล่าเรียน ค่าครองชีพ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง ขณะนี้ ครม.กำลังพิจารณาร่างระเบียบก่อนออกเป็นแนวปฏิบัติเพื่อดำเนินการต่อไป

ครูมืออาชีพ ครม.ได้เห็นชอบให้เปลี่ยนชื่อโครงการผลิตครูพันธุ์ใหม่ เป็น “โครงการผลิตครูมืออาชีพ” เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ พร้อมทั้งได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการทำหน้าที่บริหารโครงการครูมืออาชีพ จำนวน ๒ ชุด คือ คณะกรรมการบริหารโครงการผลิตครูมืออาชีพ และคณะกรรมการคัดเลือกสถาบันฝ่ายผลิตและนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูมืออาชีพ ซึ่งขณะนี้ได้รับสมัครคัดเลือกนิสิตนักศึกษาเข้าร่วมโครงการผลิตครูมืออาชีพ ในปี ๒๕๕๕ เพื่อบรรจุเป็นครูจำนวน ๑,๕๖๖ คน ในจำนวนนี้มีนักศึกษาจากโครงการครูพันธุ์ใหม่สมัครเข้าร่วม ๗๓๗ คน ส่วนที่เหลืออีก ๘๒๙ อัตราจะเปิดรับสมัครนิสิตนักศึกษาครูที่กำลังศึกษาชั้นปีที่ ๕ ในปีการศึกษา ๒๕๕๕ จากทุกสถาบันที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ๓ ปีการศึกษาไม่ต่ำกว่า ๓.๐๐ โดยมีสาขาที่จะบรรจุตามความต้องการของ สพฐ. และ สอศ.ทั้งสาขาพื้นฐานและสาขาวิชาชีพ

ขยายศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix-it Center ได้เน้นให้มีการขยายศูนย์อีกจำนวน ๑,๗๐๐ แห่ง ให้ครบ ๒๐,๐๐๐ แห่งทั่วประเทศ และยกระดับช่างชุมชน ๘,๕๐๐ คน เพื่อให้บริการประชาชน ๑๗๐,๐๐๐ คน หรือ ๕,๑๐๐ หมู่บ้าน โดยรัฐบาลสนับสนุนงบประมาณแก่ สอศ.ในการขยายศูนย์เป็นเงิน ๕๑๐ ล้านบาท

การศึกษาดับไฟใต้ ศธ.ได้เสนอขอความเห็นชอบจาก ครม.เพื่อให้ครูที่ยังไม่ได้เป็นข้าราชการกว่า ๒,๕๐๐ คน ได้บรรจุเป็นข้าราชการในเบื้องต้น ๒๕๐ คน ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของ ครม.

ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน OTOP Mini MBA ศธ.ได้เปิดโครงการดังกล่าว เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เพื่อให้ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนสามารถจัดหลักสูตรการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น เพื่อขยายโอกาสในการพัฒนาสินค้า ผลิตภัณฑ์ และการบริการ รวมไปถึงการยกระดับคุณภาพ การสร้างมูลค่าเพิ่ม ช่องทางการจำหน่ายและการส่งออก พร้อมทั้งจัดหลักสูตรบริหารธุรกิจระยะสั้นฟรี ด้านการบริหารจัดการธุรกิจสินค้า OTOP, ธุรกิจ OTOP ส่งออก, การตลาดและช่องทางการจำหน่าย และภาษาอังกฤษธุรกิจ ทั้งนี้ นโยบายดังกล่าวเป็นส่วนสำคัญในการฝึกอาชีพ เพิ่มพูนทักษะ คิดเป็น ผลิตเป็น ส่งออกต่างประเทศเพิ่มรายได้แก่ครอบครัว

กระทรวงศึกษาไทย ปลอดภัย ไร้บุหรี่ ได้มอบหมายให้ทุกสถานศึกษาติดป้ายห้ามสูบบุหรี่หน้าสถานศึกษาและห้ามนักเรียน นักศึกษาในเครื่องแบบสูบบุหรี่ โดยขอให้ดำเนินการอย่างจริงจัง สำหรับผู้อำนวยการ ครู อาจารย์ ที่ติดบุหรี่ ขอให้หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ด้วย หรือให้พยายามเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่นักเรียน นักศึกษา รวมทั้งสถานบันเทิงที่ขายเหล้า เบียร์ แอลกอฮอล์ จะต้องตั้งอยู่ห่างจากสถานศึกษา ๓๐๐ เมตร

เป็นศูนย์กลางการศึกษานานาชาติ ได้หารือความร่วมมือและผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในระดับนานาชาติ เช่นการไปเข้าร่วมประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซียน ครั้งที่ ๗ และการประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซียนบวกสาม ครั้งที่ ๑ ที่อินโดนีเซีย, ร่วมหารือกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาลาว, ร่วมประชุมระดับรัฐมนตรีด้านการศึกษาภายใต้กรอบของเอเปค ครั้งที่ ๕ ที่สาธารณรัฐเกาหลี นอกจากนี้ในช่วง ๖ เดือนที่ผ่านมา ได้หารือความร่วมมือด้านการศึกษากับเอกอัครราชทูตประเทศต่างๆ เช่น นิวซีแลนด์ สาธารณรัฐอิรัก สาธารณรัฐเกาหลี รัฐกาตาร์ อุปทูตฯ แคนาดา อุปทูตฯ จีน เยอรมนี รวมทั้งคณะผู้แทนคณะกรรมการวัฒนธรรมเศรษฐกิจญี่ปุ่น

อัจฉริยะสร้างได้ ในระดับนานาชาติได้คัดเลือกเด็กและเยาวชนปัญญาเลิศ ๒๗ คน จากชั้น ป.๕-ม.๖ ที่มีระดับไอคิว ๑๓๐ ขึ้นไป เพื่อไปแข่งขันความสามารถที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ในด้านภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ศิลปะ และอื่นๆ ซึ่งจะช่วยสร้างให้เด็กมีความเป็นผู้นำ และนักเรียนได้ค้นหาความถนัดของตนเองในทุกๆ สาขา ส่วนในระดับชาติได้มีสุดยอดสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับรางวัลจากต่างประเทศและระดับชาติ เช่น เครื่องกายภาพบำบัดข้อเข่าและสะโพก ของวิทยาลัยเทคนิคแพร่ ซึ่งได้รับรางวัลเหรียญทองจาก Seoul International Invention Fair 2010 เครื่องขจัดสิ่งอุดตันท่อน้ำ ของวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร และกระเป๋าผ้าเน็คไท ของวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา ส้วมเคลื่อนที่ ของวิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี เครื่องตัดลวดรัดต้นยางพาราอัตโนมัติ ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี นอกจากนี้ได้ส่งเสริมสนับสนุนเด็กไทยก้าวไกลในระดับโลกในด้านต่างๆ เช่น ด้านดาราศาสตร์ ได้จัดการแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ ๙ เมื่อเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๕ ด้านดนตรี ได้นำคณะนักเรียนที่ชนะเลิศการประกวดวงโยธวาทิตชิงแชมป์โลก ปี ๒๕๕๕ ที่ประเทศแคนาดา เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ด้านวิชาการโอลิมปิก ได้นำคณะผู้แทนประเทศไทย เข้ารับโอวาทจากนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ ซึ่งไทยได้เข้าร่วมการแข่งขันและได้รับรางวัลทั้งหมด ๔๐๖ รางวัล คือ เหรียญทอง ๘๘ เหรียญ เหรียญเงิน ๑๔๗ เหรียญ เหรียญทองแดง ๑๒๘ เหรียญ

อินเทอร์เน็ตตำบลและหมู่บ้าน ได้จัดตั้ง กศน.ตำบล เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ให้ประชาชนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ จัดให้มีศูนย์ ICT เพื่อส่งเสริมการใช้อินเทอร์เน็ตในการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนความรู้สำหรับประชาชน โดยได้ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานที่ศูนย์ ICTกศน.ตำบล เช่น กศน.ตำบลบ้านใต้ จ.สุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๕

บ้านหนังสืออัจฉริยะ ได้ให้ กศน.ดำเนินการจัดซื้อหนังสือมีคุณภาพและร่วมสร้างระเบียบวินัยในการใช้ห้องสมุดเพื่อส่งเสริมการอ่านหนังสือของประเทศนั้น ขณะนี้ได้รับการอนุมัติงบประมาณ ๔๕๐ ล้านบาท เพื่อจัดหาหนังสือพิมพ์ หนังสือรายปักษ์ และรายสัปดาห์ เข้าไปไว้ในบ้านหนังสือที่จะตั้งขึ้นในทุกหมู่บ้านทั่วประเทศ โดยจะเริ่มต้นปี ๒๕๕๖ จำนวน ๔๐,๐๐๐ หมู่บ้าน และจะขยายจนครบ ๘๐,๐๐๐ หมู่บ้านในปีต่อไป ในส่วนของพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ นายกรัฐมนตรีได้สนับสนุนให้คนในพื้นที่อ่านหนังสือเพิ่มพูนความรู้ โดย กศน.จะจัดตั้งบ้านหนังสือให้ครบทุกหมู่บ้านภายในปีนี้

โรงเรียนในโรงงาน เร่งรัดจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาทวิภาคี “โรงเรียนในโรงงาน” และ “โรงงานในโรงเรียน” ด้วยการจัดตั้งบริษัทหรือสถานประกอบการในสถานศึกษา เช่น ROI-ET Technical College ซึ่งยกโรงงานมาไว้ในโรงเรียน และอาชีวะระบบทวิภาคีของ สอศ.ที่ให้สถาบันอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๑๘ แห่ง ร่วมมือกับสถานประกอบการเอกชน นำชิ้นส่วนงานและเครื่องจักรกลไปตั้งในสถานศึกษา ให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริงและมีรายได้ การศึกษาแบบทวิภาคี “โรงเรียนในโรงงาน” จึงถือเป็นรูปแบบใหม่ของการศึกษา ที่เน้นการปฏิบัติงานจริงในสถานที่จริง ให้นักศึกษาได้ประสบการณ์จากการทำงานจริง และมีโอกาสในการเข้าทำงานในสถานประกอบการมากขึ้น จึงเสมือนเป็นพนักงานของบริษัทนั้นๆ โดยได้รับสิทธิประโยชน์ เช่น ค่าตอบแทน ที่พัก มีระบบประกันสังคม และมีโอกาสสูงที่สถานประกอบการนั้นๆ จะรับเข้าทำงานในอนาคต

อาชีวะไทยก้าวไกล ใช้เทคโนโลยี ได้มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะเทียบโอน ปวช. และ ปวส. ซึ่งมีการพัฒนาชุดการเรียนสำหรับเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ สำหรับผู้ทำงานที่จบการศึกษา ม.๓ และ ม.๖ เพื่อยกระดับให้ได้วุฒิ ปวช. และ ปวส. หรือโครงการภาษาอังกฤษกินได้สำหรับประชาชน ที่ถือเป็นนโยบายเร่งด่วน ในด้านอาชีวศึกษาเกษตรได้จัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรนำร่อง ๔ สถาบัน และจัดทำโครงการสำคัญ เช่น โครงการเพิ่มผลผลิตเกษตรเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ พัฒนางานฟาร์มและห้องปฏิบัติการมีชีวิต พัฒนานักศึกษาเกษตรแกนนำระดับประเทศและระดับชาติ ต่อยอดความร่วมมืออาชีวศึกษาเกษตรกับต่างประเทศ และทำความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาอื่น ตลอดจนคิดค้นสิ่งประดิษฐ์เพื่อการเกษตรและนำเทคโนโลยีชั้นสูงที่สอดคล้องกับภูมิประเทศและภูมิอากาศของประเทศไทย ในขณะเดียวกัน แม้จะจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ แต่ในความเป็นจริง ยังมีนักศึกษาอาชีวะส่วนน้อยทั้งรัฐและเอกชน ก่อเหตุทะเลาะวิวาทกันบ่อยครั้ง จึงได้มีนโยบายที่จะป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาก่อเหตุทะเลาะวิวาทแบบเบ็ดเสร็จ โดยได้หารือกับกองทัพบก เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ และหารือกับผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ เป็นต้น

สร้างพลังครู ได้เปิดโครงการตามนโยบายสร้างพลังครู เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ เพื่อพัฒนาผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัด สพฐ. และ สอศ. ได้เข้ารับการพัฒนาก่อนเข้าสู่ตำแหน่ง เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ เจตคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพที่เหมาะสม ก่อนปฏิบัติหน้าที่ราชการในตำแหน่งใหม่ นอกจากนี้ ได้ให้นโยบายในการสร้างพลังครู เช่น ที่จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๕ ด้วย

หลักสูตรคิดเป็น ทำเป็น โดยขอให้ลดหลักสูตรที่เน้นการท่องจำลง ให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยความเข้าใจ ใช้ปัญญาและจินตนาการอย่างไม่สิ้นสุด ทั้งนี้ ได้ให้แนวทางดำเนินการตามนโยบายที่สำคัญ เช่น ในการจัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ :สร้างสรรค์สิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๕ ได้เน้นถึงเป้าหมายพัฒนาคนให้มีศักยภาพ เต็มความสามารถ โดยใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี เป็นพื้นฐานในการส่งเสริมการเรียนรู้ และในการประชุมมอบนโยบายที่จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ได้ให้นโยบายว่า ศธ.ต้องการให้เด็กรุ่นต่อไปได้คิด มีจินตนาการ ไม่ยากจนเหมือนสมัยรุ่นพ่อแม่ และจะต้องมีความคิดที่แตกต่าง สำหรับการปรับเวลาของการเรียนการสอน ต้องการให้โรงเรียนสอนเนื้อหาเพียงครึ่งชั่วโมง อีกครึ่งชั่วโมงให้การถกเถียง แลกเปลี่ยน โดยมีเป้าหมายให้มันสมองของเด็ก ซึ่งกำลังแตกตัว ได้เบ่งบาน บินได้ หรือที่เรียกว่า Fly

โรงเรียนร่วมพัฒนา เป็นนโยบายสำคัญของ ศธ.ในการระดมสรรพกำลัง เพื่อสร้างความร่วมมือกับองค์กรและเครือข่าย ให้ร่วมกันขับเคลื่อนมุ่งไปสู่ความสำเร็จในการพัฒนาโรงเรียนสู่คุณภาพและมาตรฐานที่สูงขึ้น ซึ่งโรงเรียนร่วมพัฒนาอาจเป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาในระดับเดียวกัน หรือเครือข่ายร่วมพัฒนาทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และระดับสากลระหว่างประเทศ โดยเครือข่ายร่วมพัฒนามีหลากหลายรูปแบบ เช่น เครือข่ายร่วมพัฒนาตามพื้นที่ เป็นการจำแนกโรงเรียนร่วมพัฒนาตามสภาพพื้นที่ภูมิศาสตร์, เครือข่ายกลุ่มร่วมพัฒนา ประกอบด้วยโรงเรียน ๒ โรงเรียนหรือมากกว่านั้นในท้องถิ่นเดียวกันเครือข่ายร่วมพัฒนาที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ เป็นการร่วมพัฒนาระหว่างโรงเรียนที่มีวาระการพัฒนาหรือวัตถุประสงค์เฉพาะร่วมกัน เช่น กลุ่มโรงเรียนเน้นความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ กลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย กลุ่มEducation Hub เป็นต้น และเครือข่ายที่มีอัตลักษณ์เฉพาะ เป็นการรวมกลุ่มเพื่อให้ความช่วยเหลือร่วมมือกันตามอัตลักษณ์ร่วมของโรงเรียน เช่น กลุ่มโรงเรียนเทิดพระเกียรติฯ กลุ่มเฉลิมพระเกียรติฯ กลุ่มโรงเรียนอนุบาลจังหวัด เป็นต้น อีกรูปแบบที่สำคัญของโรงเรียนร่วมพัฒนาในการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก คือ การนำ “แก่งจันทร์โมเดล” เป็นรูปแบบในการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก เพราะเป็นรูปแบบที่ช่วยให้โรงเรียนประสบความสำเร็จจนสามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะผลสอบ O-Net ป.๖ ของโรงเรียนในเครือข่ายแก่งจันทร์โมเดลสูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาทุกรายวิชา

ศูนย์อบรมอาชีวศึกษา โดยได้จัดตั้งศูนย์อบรมอาชีวศึกษา เพื่อสร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน พร้อมให้บริการเพื่อการเรียนรู้และหาประสบการณ์เบื้องต้นก่อนไปประกอบอาชีพ ส่งเสริมการฝึกอาชีพตามปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียง โดยเปิดฝึกสอนอาชีพ ๗๕ ชั่วโมง ให้กับประชาชนที่ไม่มีงานทำ ผู้ถูกเลิกจ้างงาน ผู้กำลังอยู่ในข่ายเลิกจ้าง ผู้สำเร็จการศึกษาที่ยังไม่มีงานทำ และประชาชนทั่วไป พร้อมทั้งให้ความรู้การเป็นผู้ประกอบการ เพื่อพัฒนาศักยภาพของประชาชนให้มีความรู้ ทักษะวิชาชีพเพิ่มขึ้น เป็นทางเลือกในการประกอบอาชีพ สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน

ตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา ครม.ได้เห็นชอบการจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ให้รวมสถาบันอาชีวศึกษา จำนวน ๑๖๑ แห่ง จัดตั้งเป็นสถาบันการอาชีวศึกษาแบบกลุ่มจังหวัด ๑๙ แห่ง ซึ่งจัดตั้งครอบคลุมพื้นที่ใน ๕ ภูมิภาค เพื่อส่งเสริมนโยบายของรัฐบาลในการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคการเกษตร อุตสาหกรรม การท่องเที่ยวและบริการ และสนับสนุนการผลิตกำลังคนเข้าสู่ตลาดการค้าและการลงทุนเน้นความร่วมมือกับสถานประกอบการในการจัดการอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพตามมาตรฐานสากล ในขณะเดียวกันได้จัดทำกรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพระดับสาขาวิชา เพื่อพัฒนาสู่หลักสูตรฐานสมรรถนะระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ซึ่งในปี ๒๕๕๕ ได้ดำเนินการจัดทำหลักสูตรในประเภทวิชาต่างๆ จำนวน ๒๘ สาขาวิชา เพื่อสร้างผู้เรียนสายอาชีพให้มีความเชี่ยวชาญในสาขาอาชีพดังกล่าว

เทียบโอนประสบการณ์สายอาชีพ จบ ปวช.ได้ใน ๘ เดือน ในปัจจุบันกลุ่มประชาชนที่ทำงานอยู่ในสถานประกอบการและประกอบอาชีพอิสระ เป็นผู้ที่จบชั้น ม.๓ จำนวนกว่า ๔ ล้านคน และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน ๑.๒ ล้านคน บุคคลเหล่านี้มีความต้องการที่จะได้วุฒิ ปวช. โดยการเทียบโอนผลการเรียนและความรู้และประสบการณ์งานอาชีพ ในรายที่มีประสบการณ์ในการทำงาน ๓-๕ ปี สามารถจัดทำหลักสูตรเฉพาะตามมาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานรายวิชาของหลักสูตร ปวช. เป็นชุดการเรียนวิชาชีพหรือ Module สมรรถนะอาชีพ ที่สอดคล้องกับงานที่ทำ ซึ่งสามารถจัดการเรียนการสอนให้ได้สมรรถนะอาชีพอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐานโดยใช้เวลาไม่ต่ำกว่า ๘ เดือน เมื่อได้พัฒนาครูให้สามารถจัดการเรียนการสอนด้วยชุดการเรียนวิชาชีพแล้วจะจัดทำเป็นหลักสูตร ปวส. และ ม.๖ ต่อไป

บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน

โทรทัศน์ครูช่วยพัฒนาวอนรัฐคืนจอ

             

ที่มา  :  ไทยรัฐ  วันที่  13 ตุลาคม 2555  : 05.45 o.

จากการสัมมนาเรื่อง โทรทัศน์ครูในงานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 5 หรือ EDUCA 2012 รศ.ลัดดา ภู่เกียรติ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตพัฒนา ในฐานะที่ปรึกษาโครงการโทรทัศน์ครู กล่าวว่า จากการลงพื้นที่เยี่ยมโรงเรียนต่างๆที่ใช้โทรทัศน์ครูเป็นสื่อในการพัฒนาการสอน พบว่าทุกโรงเรียนมีความเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ครูมีความมั่นใจขึ้น ผลิตสื่อการสอนให้เด็กมีความสุขในการเรียน และโรงเรียนสามารถผ่านเกณฑ์ของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ในขั้นดีมาก

นางพรรณี สหเสวียนต์ ผอ.ร.ร.ธีระวัธน์บำเพ็ญ จ.เชียงใหม่ กล่าวว่า โรงเรียนนำโทรทัศน์ครูมาใช้เต็มรูปแบบ ซึ่งพบว่าครูคิดเก่ง คิดหลากหลาย และสอนเก่งมากขึ้น เด็กสนุก ผู้สอนเองก็เป็นสุขด้วย ด้านนางพิศเพลิน สาระสันต์ รอง ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดแม่นางปลื้ม จ.พระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า โรงเรียนนำโทรทัศน์ครูไปปรับการสอนของครูซึ่งพบว่าครูกว่า 60% เปลี่ยนแนวคิดใหม่กระตือรือร้นในการที่จะคิดนวัตกรรมใหม่ ขึ้นมาเป็นสื่อการสอน ส่วนเด็กก็ตั้งใจเรียน มีความสุข และการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี ส่วนนางจุฑาภัค มีฉลาด ผอ.ร.ร.วิชากร กรุงเทพมหานคร กล่าวว่า เหตุอุทกภัยปีที่ผ่านมา เครือข่ายโทรทัศน์ครูก็ลงพื้นที่ช่วยโรงเรียนที่ประสบภัยอย่างแข็งขันและต่อเนื่อง  ซึ่งตนและเพื่อนๆครูก็อยากให้ทางรัฐบาล ได้ดำเนินโครงการโทรทัศน์ครูต่อ เพื่อการพัฒนาครูไปสู่ครูมืออาชีพอย่างแท้จริง.

ละครเปลี่ยนพฤติกรรมเด็กไม่เคารพครู

ที่มา : เดลินิวส์ วันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม 2555 เวลา 10:08 น.

เมื่อวันที่ 7 ต.ค. นายพฤหัส พหลกุลบุตร หัวหน้าโครงการละครเพื่อการเปลี่ยนแปลง กลุ่มมะขามป้อม มูลนิธิสื่อชาวบ้าน กล่าวว่า ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2555 นี้ โครงการละครเพื่อการเปลี่ยนแปลงได้ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  จะเน้นกิจกรรมส่งเสริมความรู้ของครูทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค เกี่ยวกับการใช้ละครเป็นสื่อการเรียนการสอนให้เด็กและเยาวชนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครู อาจารย์ เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนและผู้เรียน รวมทั้งส่งเสริมให้ครูลดบทบาทจากการเป็นผู้ออกคำสั่ง หรือลงโทษมาเป็นผู้แนะแนวทางแทน เนื่องจากที่ผ่านมาพบว่า ปัญหาเด็กไม่เคารพ ไม่ฟังและไม่กล้าที่จะปรึกษาครู ส่วนหนึ่งมาจากเด็กมองว่าครูเป็นผู้ออกคำสั่ง ทำให้เด็กไม่กล้าคิด หรือแสดงความเห็น ทำให้เกิดช่องว่างระหว่างครูกับนักเรียนได้

นายพฤหัส กล่าวต่อไปว่า กิจกรรมอีกส่วนจะเน้นการพัฒนาเครือข่ายผู้นำกิจกรรมในแต่ละภูมิภาคเพื่อให้เป็นแกนหลักขับเคลื่อนกิจกรรมในการใช้ละครเพื่อการเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับบริบทชุมชน และสถานการณ์ปัจจุบัน ที่สำคัญกลุ่มมะขามป้อมและสสส. ยังเร่งผลักดันแนวคิดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ผ่านกิจกรรมละครฯ เช่น การใช้ชีวิตในโลกโซเชียลมีเดียปัญหาสื่อลามก ปัญหายาเสพติด ปัญหาคุณธรรม จริยธรรม เพราะในอนาคตสังคมจะมากด้วยข้อมูล การเติบโตของเยาวชนต้องมีทักษะในการคิด ตัดสินใจ และต้องรู้จักเลือกรับข้อมูลข่าวสารได้อย่างเหมาะสมกับตนเอง ดังนั้น บทบาทของครูผู้สอนต้องปรับเปลี่ยนเพื่อให้ทันโลกทันเด็ก เพื่อทำหน้าที่ปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนรุ่นใหม่รู้เท่าทันสังคมและสื่อต่างๆด้วย

“ช่วงที่ผ่านมาโครงการฯได้จัดกิจกรรมเพื่อให้ความสำคัญกับเครือข่ายท้องถิ่นและร่วมพัฒนาครูให้กลายเป็นที่ปรึกษาของเด็กและเยาวชน เพื่อลดปัญหาสังคม โดยในเร็วๆนี้ ทางโครงการฯก็จะมีกิจกรรมใหญ่ๆอีกหลายงาน อาทิ กิจกรรมการอบรมครูที่มีอยู่ต่อเนื่องในแต่ละภูมิภาค มหกรรม Asian Circus Festival หรืองานแลกเปลี่ยนทักษะด้านละครเพื่อการเรียนรู้กับนานาชาติในวันที่ 14ต.ค.นี้ ที่ จ.เชียงใหม่ เพื่อให้คนไทยได้เรียนรู้ทักษะการแก้ปัญหาด้านสังคมจากนานาชาติ นอกจากนี้ยังมีงานสัมมนาวิชาการด้านละครกับการทำงานเยาวชน ในวันที่ 25ต.ค.ที่ ลานสานฝันทีเค พาร์ค ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ด้วย”หัวหน้าโครงการละครฯกล่าว

หมู่บ้านท่องเที่ยวกับโซเชียลเน็ตเวิร์ก

ที่มา :  เดลินิวส์ วันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม 2555 เวลา 00:00 น.  (ปรารถนา ฉายประเสริฐ   

   
นายกสิณ นวลโคกสูง พัฒนาการจังหวัดสุรินทร์ เล่าให้ฟังว่า โครงการพัฒนาหมู่บ้านผลิตผ้าไหมให้เป็นหมู่บ้านการท่องเที่ยว ได้เลือกบ้านหม่อนไหมพัฒนา ต.แจนแวน อ.ศรีณรงค์ และบ้านประทุน ต.แตล อ.ศีขรภูมิ ซึ่งพูดภาษาเขมรและภาษาส่วย เข้าโครงการในปีนี้ ทั้งสองหมู่บ้านมีจุดเด่นอยู่ที่การฝีมือการทอผ้าไหมพื้นบ้าน วิถีชีวิตแบบดั้งเดิม และเป็นหมู่บ้านที่สงบ น่าอยู่
   
นางประกอบ จำปาทอง ประธานกลุ่มสตรีทอผ้าไหม บ้านประทุน กล่าวว่า บ้านประทุน มีรายได้จากการทอผ้าไหม จนแทบจะเป็นงานหลัก ส่วนทำนาเป็นงานรอง เพราะนาทำได้แค่ปีละครั้ง แต่ทอผ้าไหมนั้นทำกันทุกวัน แต่ละบ้านจะมีรายได้เฉลี่ยจากการทอผ้าไหมประมาณ เดือนละ 30,000 บาท
   
สำหรับกลุ่มสตรีทอผ้าไหม บางเดือนขายผ้าไหมได้มากกว่า 1 ล้านบาท ทั้ง ๆ ที่ไม่มีหน้าร้าน ส่วนใหญ่จะมีพ่อค้า แม่ค้าทั้งในสุรินทร์และจังหวัดอื่น รวมทั้งกรุงเทพฯ มาเลือกซื้อผ้าไหมไปขายแทบทุกวัน จุดเด่นของผ้าไหมบ้านประทุนคือ ผ้าไหมหางกระรอก โดยเฉพาะโสร่ง มีความสวยงาม ได้รางวัลจากการประกวดแทบทุกปี        
   
ขณะนี้ทางหมู่บ้านได้เปิดหน้าร้านบนเฟซบุ๊ก ได้ประมาณสองเดือนแล้ว  โดยเป็นทั้งหน้าร้านจำหน่ายผ้าไหม และให้ข้อมูลการท่องเที่ยวโฮมสเตย์ของบ้านประทุน  ใช้ชื่อว่า  หมู่บ้านท่องเที่ยวบ้านประทุน  สาเหตุที่เลือกใช้บริการเฟซบุ๊ก และโซเชียลเน็ตเวิร์ก แทนการเปิดเว็บไซต์  เพราะไม่มีค่าใช้จ่าย และทำง่าย  ลูกหลานที่ไปเรียนหนังสือเป็นคนจัดทำให้ และอัพเดทข่าวตลอดเวลา ส่วนผู้ใหญ่ก็ทอผ้ากันไป   แม้จะเพิ่งเริ่ม แต่ก็เห็นประโยชน์จากเฟซ บุ๊ก เพราะได้รับติดต่อสอบถามเกี่ยวกับหมู่บ้าน และสอบถามราคาผ้าไหมเป็นประจำแทบทุกวัน
   
ส่วนบ้านหม่อนไหมพัฒนา ก็อยู่ระหว่างเปิดหน้าเฟซบุ๊ก เพื่อเป็นหน้าร้านออนไลน์ และให้ข้อมูลหมู่บ้านท่องเที่ยว เพื่อสัมผัสวิถีชีวิตของชาวกุย ซึ่งมีแต่เสียงหัวเราะและความสนุกสนาน โดยเฉพาะรำแกลมอ ที่เรียกรอยยิ้มจากผู้ชมได้ตลอดเวลา    บ้านหม่อนไหมพัฒนา มีชื่อเสียงอยู่ที่การเลี้ยงไหมแบบครบวงจรทั้งหมู่บ้าน เส้นไหมของหมู่บ้านเป็นเส้นใยธรรมชาติแท้ ๆ เส้นอาจจะไม่เรียบเหมือนไหมโรงงานแต่โดดเด่นและมีเสน่ห์ไปอีกแบบ
   
ทั้งสองหมู่บ้าน ได้คัดเลือกบ้านเพื่อจัดทำเป็นโฮมสเตย์ให้นักท่องเที่ยวมาสัมผัสวิถีชีวิต ตื่นเช้าใส่บาตร สายก็ทำกิจกรรมร่วมกัน และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของชุมชนแบบถึงที่ถึงถิ่น    ในขณะที่คนบางกลุ่มใช้เฟซบุ๊ก หรือเครือข่ายสังคมออนไลน์อื่น ๆ เพื่อความบันเทิง แต่หมู่บ้านในต่างจังหวัดหลายแห่งได้นำเทคโนโลยีที่มีให้ใช้ฟรี ๆ มาใช้ประโยชน์เพื่อประชา สัมพันธ์หมู่บ้าน ขายสินค้าโอทอป ขายวิถีชีวิตชุมชน โดยมีลูกหลานเป็นผู้จัดการให้    แบบนี้น่าสนับสนุน.

สพฐ.เผยประเมินภายนอกรอบสอง

ที่มา  :  ไทยรัฐ  วันที่ 4  ตค. 2555

มีโรงเรียนเข้ารับการประเมิน 27,954 แห่ง ในจำนวนนี้มีโรงเรียนที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน 22,918 แห่ง คิดเป็น 81.98% และไม่ได้รับการรับรอง 5,036 แห่ง คิดเป็น 18.02%   ยอมรับต้องเร่งขยับคะแนนโอเน็ตให้สูงขึ้น รุกพัฒนาอ่านออกเขียนได้

ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ว่า ที่ประชุมได้รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 2 ของสถานศึกษาในสังกัด สพฐ. ทั้งระดับปฐมวัย และการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยระดับปฐมวัย มีโรงเรียนเข้ารับการประเมิน 27,954 แห่ง ในจำนวนนี้มีโรงเรียนที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน 22,918 แห่ง คิดเป็น 81.98% และไม่ได้รับการรับรอง 5,036 แห่ง คิดเป็น 18.02% ส่วนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีโรงเรียนเข้ารับการประเมิน 31,480 แห่ง ได้รับการรับรอง 25,944 แห่ง คิดเป็น 82.41% และไม่ได้รับการรับรอง 5,536 แห่ง คิดเป็น 17.59%

เลขาธิการ กพฐ. กล่าวอีกว่า จากการวิเคราะห์ตัวบ่งชี้ในการประเมิน พบว่าโรงเรียนส่วนใหญ่ยังมีปัญหาเกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอน และตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน โดยเฉพาะคะแนนแบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือโอเน็ต ซึ่งยังคงอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องเร่งรัดอย่างต่อเนื่อง ทั้งระดับปฐมวัย และการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งนี้ผู้วิเคราะห์มีข้อเสนอแนะให้ สพฐ. เร่งรัดพัฒนาระบบการนิเทศให้มีความเข้มข้น และเข้มแข็งมากขึ้น ที่ประชุมจึงได้มอบให้ศูนย์พัฒนาการนิเทศและเร่งรัดคุณภาพการศึกษา สพฐ.จัดกลไกให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีกลุ่มนิเทศการศึกษาลงไปตรวจเยี่ยม และให้คำแนะนำต่างๆ แก่ทางโรงเรียนมากขึ้น

ดร.ชินภัทร กล่าวด้วยว่า นอกจากนี้ สพฐ. จะร่วมมือกับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) พัฒนาคลังข้อสอบ โดยขณะนี้ สพฐ.ได้พัฒนาคลังข้อสอบของ สพฐ.เองอยู่แล้ว เพื่อใช้ในการจัดสอบการทดสอบระดับชาติ หรือ NT ซึ่งจะทำคู่ขนานกันไป เพื่อรองรับนโยบายของ รมว.ศึกษาธิการที่ให้ใช้ผลคะแนนโอเน็ตของเด็กมีผลต่อการมีหรือเลื่อนวิทยฐานะของครู โดย สพฐ.จะคัดเลือกตัวชี้วัดที่สำคัญในการทดสอบเด็กแต่ละช่วงชั้นและแต่ละชั้นปี โดยจุดเน้นของระดับประถมศึกษาจะเน้นเรื่องของการอ่านออกเขียนได้ และการคำนวณส่วนระดับมัธยมศึกษาจะเน้นใน 5 กลุ่มสาระ ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ.

ชินภัทรชี้แท็บเล็ตเว็บโป๊ที่จิตสำนึก

ที่มา : เดลินิวส์ วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม 2555 เวลา 14:48 น.

เมื่อวันที่ 20 ส.ค. นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยถึงกรณีที่มีผู้นำคอมพิวเตอร์พกพา หรือแท็บเล็ต ที่รัฐบาลแจกให้แก่นักเรียนชั้น ป.1 ทั่วประเทศ  ตามโครงการแท็บเล็ต เพื่อการศึกษาไทย (One Tablet per Child) ไปทดสอบการเข้าเว็บไซต์ต่าง ๆ ปรากฏว่า สามารถเข้าเว็บไซต์ลามกอนาจารได้  ทั้งที่ก่อนหน้านี้ได้มีการระบุว่า แท็บเล็ตทุกเครื่องได้มีการบล็อกการเข้าเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสมไว้แล้ว  ว่า  ที่ผ่านมาได้มีการจัดทำโปรแกรมที่บล็อกไม่ให้เด็กเข้าถึงข้อมูลที่ไม่ถึงประสงค์ไว้กับเซิร์ฟเวอร์อยู่แล้ว  เพียงแต่ตัวโปรแกรมที่บล็อกนั้น เป็นโปรแกรมที่ไม่ได้อยู่ในตัวเครื่อง แต่หากนักเรียนใช้อินเทอร์เน็ตในโรงเรียนจะมีเซิร์ฟเวอร์ช่วยป้องกันไว้อย่างดี แต่หากนำไปเล่นที่บ้านจะไม่มีการป้องกันการใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตจากที่บ้าน  ดังนั้น  จึงต้องเป็นหน้าที่ของผู้ปกคอรงในการช่วยสอดส่องดูแลอีกทางหนึ่ง

ต่อข้อถามถึงกรณีที่โรงเรียนให้เด็กนำแท็บเล็ตกลับบ้านได้ เลขาธิการ กพฐ. กล่าวต่อไปว่า ตามกฎระเบียบแล้วโรงเรียนสามารถให้เด็กนำแท็บเล็ตกลับบ้านได้ แต่ต้องขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของครูที่จะพิจารณาว่านักเรียนของตนเองมีความพร้อมที่จะรักษาเครื่องได้หรือไม่ รวมไปถึงความรับผิดชอบในการใช้อย่างชาญฉลาดและสร้างสรรค์ อย่างไรก็ตามในเรื่องนี้มองว่าควรจะต้องมาจากจิตสำนึกในการป้องกัน และการใช้อย่างถูกวิธี เพราะไม่ว่าจะบล็อกกี่ชั้นคงเป็นเรื่องยากในการดูแล ดังนั้น เรื่องนี้จะต้องเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของผู้ใหญ่ที่จะต้องดูแลเด็กให้ใกล้ชิดมากขึ้น ส่วนกรณีที่โรงเรียนที่ได้รับแท็บเล็ตไปแล้ว แต่ไม่มีไฟฟ้าใช้นั้น ขอให้ทางเขตพื้นที่การศึกษารวบรวมข้อมูลเสนอมาและทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จะได้จัดสรรเครื่องกำเนิดไฟฟ้าต่าง ๆ ในการผลิตกระแสไฟฟ้าต่อไป เช่น แผงโซลาเซลล์ เป็นต้น