Tag Archive | คปร.

วิกฤตครู เกษียณแสน56-60 คปร.คืน20%

ที่มา  :  มติชนออนไลน์    วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2556 เวลา 16:14:03 น.

ครู

รายงานข่าวแจ้งว่า  จากข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พบว่า จำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่จะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2556-2560 มีจำนวน 97,254 คน  มีรายละเอียดดังนี้

ปี 2556 จ ำนวน 10,932 คน  ได้แก่  อันดับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (คศ.) 1 จำนวน 11 คน อันดับ คศ.2 วิทยฐานะชำนาญการ จำนวน 3,929 คน อันดับ คศ.3 วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ จำนวน 6,556 คน อันดับ คศ.4 วิทยฐานะเชี่ยวชาญ จำนวน 260 คน อันดับ คศ.5 วิทยฐานะเชี่ยวชาญ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ 9 คน บุคลากรทางการศึกษาอื่น 38 ค (2) จำนวน 167 คน

ปี 2557 จำนวน 15,541 คน ได้แก่ คศ. 1 จำนวน 6 คน อันดับ คศ.2 วิทยฐานะชำนาญการ จำนวน 5,774 คน อันดับ คศ.3 วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ จำนวน 9,239 คน อันดับ คศ.4 วิทยฐานะเชี่ยวชาญ จำนวน 275 คน อันดับ คศ.5 วิทยฐานะเชี่ยวชาญ 10 คน บุคลากรทางการศึกษาอื่น 38ค (2) จำนวน 237 คน

ปี 2558 จำนวน 20,661 คน ได้แก่ คศ.1 จำนวน 23 คน อันดับ คศ.2 วิทยฐานะชำนาญการ จำนวน 7,612 คน อันดับ คศ.3 วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ จำนวน 12,546 คน อันดับ คศ.4 วิทยฐานะเชี่ยวชาญ จำนวน 206 คน อันดับ คศ.5 วิทยฐานะเชี่ยวชาญ 10 คน บุคลากรทางการศึกษาอื่น 38 ค(2) จำนวน 264 คน ปี 2559 จำนวน 24,689 คน ได้แก่ คศ.1 จำนวน 28 คน อันดับ คศ.2 วิทยฐานะชำนาญการ จำนวน 9,165 คน อันดับ คศ.3 วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ จำนวน 15,019 คน อันดับ คศ.4 วิทยฐานะเชี่ยวชาญ จำนวน 174 คน อันดับ คศ.5 วิทยฐานะเชี่ยวชาญ 5 คน บุคลากรทางการศึกษาอื่น 38 ค (2) จำนวน 298 คน

ปี 2560 จำนวน 25,431 คน ได้แก่ คศ.1 จำนวน 42 คน อันดับ คศ.2 วิทยฐานะชำนาญการ จำนวน 9,057 คน อันดับ คศ.3 วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ จำนวน 15,865 คน อันดับ คศ.4 วิทยฐานะเชี่ยวชาญ จำนวน 146 คน อันดับ คศ.5 วิทยฐานะเชี่ยวชาญ 2 คน บุคลากรทางการศึกษาอื่น 38ค (2) จำนวน 319 คน

นางรัตนา ศรีเหรัญ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.)  กล่าวว่า  เรื่องนี้หน่วยผลิตบัณฑิตสายครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ จะต้องมาขอข้อมูลเพื่อผลิตบัณฑิตให้เพียงพอทดแทนกับข้าราชการครูที่จะเกษียณอายุราชการในช่วงปี 2556-2560  ซึ่งจะต้องมาดูว่า จะต้องผลิตบัณฑิตในสาขาอะไรบ้าง  และจะต้องเริ่มวางแผนการผลิตตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 นี้  โดยขณะนี้ยังไม่ได้มีการประสานหรือขอข้อมูลดังกล่าว ทั้งนี้ในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในฐานะหน่วยงานที่ข้าราชการครูเหล่านี้ปฏิบัติงานอยู่ในโรงเรียนสังกัด สพฐ.ก็ไม่สามารถกำหนดอัตรามาทดแทนได้ เพราะตามมติคณะกรรมการกำหนดเป้าหมาย และนโยบายกำลังคนภาครัฐ(คปร.) ได้กำหนดให้มีการคืนอัตราเกษียณอายุราชการให้ ศธ.100% จนถึงปี 2556 นี้  และหลังจากนัั้นจะเหลืออัตราคืนให้เพียง 20% ของอัตราเกษียณในแต่ละปี โดยเมื่อพิจารณาตั้งแต่ปี 2557-2560 แล้ว จะได้อัตราเกษียณคืนมาประมาณ 20,000 อัตราเท่านั้น  ฉะนั้น หากไม่มีการวางแผนแล้ว  ก็จะมีปัญหาการขาดแคลนข้าราชการครู อย่างแน่นอน

”หน่วยผลิตสามารถเสนอขอข้อมูลมายัง ก.ค.ศ.เพื่อให้วิเคราะห์รายละเอียดข้าราชการครูที่จะเกษียณอายุราชการช่วงปี 2556-2560 จำแนกตามสาขาวิชาเอกได้ จะได้เป็นประโยชน์ในการผลิตบัณฑิตให้เพียงพอ ในส่วนของ สพฐ.นั้น ก็อาจจะต้องสรรหาครูให้ตรงและเพียงพอกับสาขาที่ขาดแคลน”Ž เลขาธิการ ก.ค.ศ.กล่าว

คปร.คืนอัตราช้า ลุ้น426คาดพ.ย.บรรจุสควค.

ที่มา  :  สยามรัฐ   by kanvadee on Wed, 24/10/2012 – 17:47

คปร.คืนอัตรากำลังช้าซ้ำไม่พอ-ลุ้นก.ค.ศ.อนุมัติ 426 อัตรา

ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) เมื่อวันที่ 24 ต.ค.55 กลุ่มตัวแทนนิสิต นักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษ ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) รุ่นที่ 14 ประมาณ 20 คน เข้ายื่นหนังสือต่อนายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เพื่อร้องเรียนขอความเป็นธรรม จากกรณีที่ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในตำแหน่งครูผู้ช่วย ล่าช้า โดยมีนายไกร เกษทัน ผอ.สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สพฐ. เป็นตัวแทนรับเรื่อง เนื่องจากนายชินภัทร ติดภารกิจเดินทางไปราชการต่างประเทศ 

นายจิโรจ จิ๋วแหยม ตัวแทนนิสิต นักศึกษาทุน สควค. กล่าวว่า โครงการ สควค.เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สพฐ. และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) โดยให้ทุนการศึกษา 580 ทุนต่อปี แก่ผู้สำเร็จการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 1 ปี และเมื่อสาเร็จการศึกษาแล้ว ให้บรรจุในเขตพื้นที่การศึกษา ตามภูมิลำเนาของผู้รับทุน ซึ่งในปีการศึกษา 2554 มีนักศึกษาทุน 541 คน และสำเร็จการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 28 เม.ย.55ที่ผ่านมา จนถึงขณะนี้เวลาผ่านไป 6 เดือนแล้ว มีนักศึกษาทุนได้บรรจุเป็นข้าราชการครู เพียง 189 คน ส่วนที่เหลือ 352 คน ยังไม่ได้บรรจุ ซึ่งไม่เป็นไปตามข้อตกลงในสัญญาการให้ทุนการศึกษาของรัฐบาล ที่ระบุว่า “เมื่อผู้รับทุนสำเร็จการศึกษาตามสัญญานี้แล้ว ผู้เข้ารับทุนต้องเข้ารับราชการเป็นครู/อาจารย์ในสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) หรือหน่วยงานของรัฐ” 

นายจิโรจ กล่าวต่อไปว่า ความล่าช้าที่เกิดขึ้น ยังทำให้นักศึกษาที่รับทุนเกิดความเครียด เพราะส่วนมากมาจากฐานะครอบครัวที่มีรายได้ค่อนข้างต่ำ และไม่สามารถไปทำงานที่อื่นได้เนื่องจากติดสัญญาทุน ทำให้ขาดรายได้และเป็นภาระของครอบครัว อีกทั้งขาดขวัญกำลังใจในการประกอบอาชีพครู ขาดความเชื่อมั่นในภาพลักษณ์ของตนเอง จากการขาดความเอาใจใส่ของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ทั้งที่หน่วยงานที่ทำหน้าที่บรรจุนักศึกษาทุน เป็นข้าราชการ ต่างทราบมาก่อนว่าจะมีจำนวนผู้เข้ารับการบรรจุแต่ละปีเท่าใด แต่หน่วยงาน/ผู้เกี่ยวข้อง ไม่ได้มีแผนรองรับ ฉะนั้นขอตำหนิการปฏิบัติงานของหน่วยงาน/ผู้เกี่ยวข้องกับการบรรจุครั้งนี้ ว่าไม่พึงตระหนักและไม่ได้เอาใจใส่ในผลประโยชน์ของทรัพยากรบุคคลของประเทศ อย่างไรก็ตาม ขอให้ สพฐ.เร่งรัดให้มีการบรรจุนักศึกษาทุน สควค. รุ่น 14 ที่เหลือทั้งหมดเข้ารับราชการครูโดยเร็วที่สุด เพื่อสิทธิและผลประโยชน์ของประเทศ 

ด้านนายไกร กล่าวว่า ความล่าช้าการบรรจุในปีนี้ส่วนหนึ่งเป็นเพราะได้รับการจัดสรรอัตราเกษียณมาจากคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ (คปร.) มาล่าช้ามากโดยได้รับอัตราในเดือน ก.ย. และอัตราที่ได้รับเมื่อเกลี่ยไปยังเขตพื้นที่ฯ ก็ไม่เพียงพอ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการขออนุมัติ กำหนดตำแหน่งจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) จำนวน 426 อัตรา โดยมั่นใจว่าภายในเดือน พ.ย.นี้ จะบรรจุนักศึกษาทุน สควค.และครูพันธ์ใหม่ ได้อย่างแน่นอน