Tag Archive | ปฏิรูป

สพฐ.ปฏิรูปผลิตแม่พิมพ์มืออาชีพแผน5ปี

ที่มา  :  ข่าวสด  ฉบับวันที่ 16 ก.ค. 2556 (กรอบบ่าย)

นายพิษณุ ตุลสุข รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดเผยว่า ตามที่นายจาตุรนต์ ฉายแสง รมว.ศึกษาธิการ มีนโยบายปฏิรูประบบผลิตและพัฒนาครู โดยให้ความสำคัญกับจำนวนการผลิต ต้องสอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริง ครูใหม่ต้องมีความรู้ สามารถจัดการเรียนการสอนในโลกยุคใหม่ได้ 

ตลอดจนสภาคณบดีครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย (ส.ค.ศ.ท.) และคุรุสภา เสนอให้สถาบันฝ่ายผลิตควบคุมจำนวนการรับนักศึกษาเข้าใหม่ระดับปริญญาตรี โดยคุรุสภาเตรียมบังคับใช้มาตรการจำกัดจำนวนรับ และเกณฑ์ควบคุมคุณภาพ ในปีการศึกษา 2557 นั้น ส่วนตัวเห็นด้วยเป็นอย่างมาก เพราะปัญหาการผลิตครูล้นต่อความต้องการนั้น ถือเป็นปัญหาที่สะสมมานาน โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด จำเป็นต้องเข้ามามีส่วนร่วมกำหนดแผนยุทธศาสตร์การผลิตครูร่วมกันอย่างน้อย 5 ปี เพื่อให้สถาบันฝ่ายผลิตได้ปฏิบัติตามเกณฑ์ 

รองเลขาธิการ กพฐ. กล่าวต่อว่า ที่สำคัญคือนำโครงการครูมืออาชีพมาพิจารณาดำเนินการใหม่ ให้สอดคล้องกับแผนความต้องการและแผนการผลิตครู เนื่องจากโครงการนี้สามารถสร้างครูดีมายกระดับคุณภาพการศึกษาของนักเรียนได้ ดังนั้นในอนาคต คนที่จะมาเป็นครู สพฐ. สมควรต้องผ่านการคัดเลือกจากโครงการนี้ โดยจะต้องปรับจำนวนให้สอดรับกับอัตราส่วนหนึ่งที่กันไว้สำหรับพนักงานราชการและอัตราจ้าง ตลอดจนกลุ่มที่เข้าสอบแข่งขันบรรจุทั่วไป ดังนั้นแผนยุทธศาสตร์นี้จะต้องบริหารอัตรา โดยวางแผนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้กระบวนการทั้งหลายลงตัว ซึ่งทั้งหมดนี้จำเป็นต้องร่วมกันทำทั้งหมด 

“เราต้องพูดกับมหาวิทยาลัยเรื่องหลักสูตรการผลิตครูด้วย เนื่องจากความต้องการครูในประเทศมีความหลากหลาย เช่น โรงเรียนขนาดเล็กของ สพฐ. คงไม่ต้องการครูวิชาเอก และสอนได้หลายช่วงชั้น ขณะที่ระดับมัธยมปลาย คงต้องผลิตครูเพื่อสอนวิชาเฉพาะ เช่น ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ การวางแผนร่วมกันจึงสำคัญมากๆ” นายพิษณุกล่าว 

 

นร.เฮ สพฐ.ให้ครูลดงานการบ้านเริ่มพ.ค.

ที่มา  :  มติชนออนไลน์   วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2556 เวลา 15:41:17 น.

hap22

เมื่อวันที่ 29 มกราคม  นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.)  เปิดเผยภายหลังการประชุมผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ว่า  ที่ประชุมได้หารือเรื่องการปฏิรูปหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544  ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2551  ตามนโยบายของนายพงศ์เทพ เทพกาญจนา  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) โดยจะดำเนินการใน 2 ระยะ  ได้แก่  

      1.  ระยะเร่งด่วน  จะดำเนินการให้ทันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556  ในเดือนพฤษภาคม  ทาง สพฐ.จะเน้นบูรณาการทั้งเนื้อหา  เวลาเรียน  การวัดและประเมินผล  ตลอดจนการบ้านที่ต้องมีการบูรณาการทุกกลุ่มสาระวิชา  และจะต้องลดภาระงานของนักเรียนด้วย  เพราะที่ผ่านมาพบว่า  เด็กไทยต้องทำการบ้านเยอะมาก ทำให้เด็กเกิดความเครียด

               “ตั้งแต่ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป  เด็กไทยทุกคนในทุกระดับชั้นในโรงเรียนสังกัด สพฐ. จะมีภาระการเรียนในห้องเรียนลดน้อยลง  และจะมีโอกาสเรียนรู้  รวมถึงทำกิจกรรมนอกห้องเรียนมากขึ้น  ส่วนการบ้านและโครงงานที่ครูมอบให้ก็จะมีการบูรณาการในทุกกลุ่มสาระวิชาเข้าด้วยกัน  ฉะนั้น  ตั้งแต่เปิดเทอมหน้าเดือนพฤษภาคมนี้ งานทุกอย่างของเด็กจะต้องลดลงทั้งหมด  รวมถึงการให้การบ้านต้องลดลงด้วย และจะไม่ใช้วิธีการที่ครูจะมีอำนาจเหนือนักเรียน   ครูจะไม่สามารถให้การบ้านเด็กได้ตามใจชอบอีกต่อไป  ถ้าครูให้การบ้านเด็กจนเกิดความทุกข์ทรมานก็สามารถร้องเรียนมาได้ที่ สพฐ. เพื่อให้เกิดการปรับปรุงต่อไป”

       2.  สพฐ. จะจัดประชุมเชิงปฏิบัติการในวันที่  6-8 กุมภาพันธ์  เพื่อพิจารณาทบทวนมาตรฐาน และตัวชี้วัดของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้วิพากษ์วิจารณ์ว่า  มีมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดใดบ้างที่มีมากเกินความจำเป็น เพื่อที่จะได้ตัดทอนและปรับปรุงต่อไป