Tag Archive | รัก

ใช้ศิลปะเปลี่ยนพฤติกรรมเด็กลดปัญหา

ที่มา  :  เดลินิวส์  วันจันทร์ที่ 15 ตุลาคม 2555 เวลา 14:55 น.

วันนี้ (15 ต.ค.) นายชาย นครชัย ผอ.สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ ตนได้หารือกับสมาคมผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาแห่งประเทศไทย เกี่ยวกับการส่งเสริมความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยแก่เด็กและเยาวชน เนื่องจากในปี 2556 สศร.มีนโยบายเน้นส่งเสริมความรู้แก่เด็กและเยาวชน ตามนโยบายของนางสุกุมล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม และรัฐบาล ทางสมาคมฯเห็นว่าเป็นสิ่งดีที่จะทำให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้งานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เพื่อส่งเสริมให้เด็กที่สนใจงานด้านนี้ ได้ต่อยอดพัฒนาตนเองในการเป็นศิลปิน หรือผลิตผลงานออกไปแข่งขันในระดับนานาชาติ ที่สำคัญจะเป็นการปูพื้นฐานด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยให้คนรุ่นใหม่เห็นความสำคัญของงานศิลปะเพิ่มมากขึ้นด้วย

นายชาย กล่าวต่อว่า สศร.ได้เสนอแนะทางสมาคมฯว่า ให้แต่ละโรงเรียนดูความถนัดว่าจะส่งเสริมงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยแนวไหน อาทิ ทัศนศิลป์ วรรณศิลป์ วิจิตรศิลป์ เพื่อที่ทางสศร.จะได้จัดกิจกรรมไปให้เหมาะสมกับพื้นที่และแต่ละโรงเรียน โดยสศร.จะกำหนดกิจกรรมไว้ให้เบื้องต้น 20 กิจกรรม ทางโรงเรียนเป็นผู้เลือกกิจกรรมตามความเหมาะสม สศร.จะนำศิลปินศิลปาธร หรือนักเรียน นักศึกษาที่ผ่านการอบรมค่ายทัศนศิลป์ หรือค่ายต่างๆที่สศร.จัดขึ้น ไปร่วมให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนตามภูมิต่างๆอีกด้วย

นอกจากนี้สศร.จะขยายเครือข่ายโรงเรียน ภาคเอกชน อาทิ ในระดับมัธยาศึกษา และอุดมศึกษา ที่สนใจส่งเสริมความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ให้เด็กและเยาวชนเพิ่มมากขึ้นอีกทางหนึ่งด้วย

“แม้ว่าเราจะได้งบประมาณมาจัดโครงการนี้ เพียงประมาณ 5 ล้านบาท แต่เราก็นำร่องจัดไปแล้ว 3 แห่งในกรุงเทพฯ และจะเริ่มทั่วประเทศตั้งแต่เดือนนี้ ที่แรกในปีงบประมาณนี้จะจัดที่หัวหิน อาจจะเป็นที่โรงเรียนวังไกลกังวล และเครือข่ายโรงเรียนใกล้เคียง สศร.จะทำให้สำนักงบประมาณเห็นว่า งานศิลปะ ทำให้เด็กและเยาวชน เปลี่ยนพฤติกรรมได้ ลดปัญหาสังคมได้ด้วย ที่สำคัญหากเขาได้รับการพัฒนาต่อยอดที่ตรงศักยภาพจะทำให้เด็กและเยาวชนสร้างผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติได้ สร้างรายได้ให้คนกลุ่มนี้อย่างมหาศาล และอยากให้ทุกฝ่ายเข้าใจงานที่ส่งเสริมด้านจิตใจจะไม่เห็นวันเห็นผลในวันเดียว ต้องอาศัยระยะเวลาพอสมควร หากเราไม่ทำต่อไป คนไทยในอนาคตก็จะไม่รู้จักงานศิลปะ ไม่รู้คุณค่าของศิลปวัฒนธรรม”ผอ.สศร.กล่าว.

การเรียนรู้ที่ไม่หยุดนิ่ง:ครูดีครูเด่น

ที่มา : เดลินิวส์  วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2555  เวลา 00:00 น.

วันนี้เราจะไปคุยกับครูจิราพร เหลืองอิงคะสุต ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านดู่ หมู่ 5 ต.บ้านขาว อ.เมือง จ.อุดรธานี ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และเป็นหัวหน้างานวิชาการ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และบุคลากรเครือข่ายการนิเทศกลุ่มโรงเรียนสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ครูจิราพรเป็นผู้มีความสามารถ อันเป็นผลที่เกิดจากการปฏิบัติงาน เป็นผู้มีความประพฤติและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของการเป็น “แม่พิมพ์” ตามมาตรฐานและจรรยาบรรณ ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และด้วยการเรียนรู้ที่ไม่เคยหยุดนิ่ง  จึงทำให้ครูจิราพรมีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ จึงได้รับรางวัลเกียรติยศต่าง ๆ มากมาย  ทั้งระดับกลุ่ม จังหวัด และระดับประเทศ  โดยเฉพาะรางวัลครูภาษาไทยดีเด่น “รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติพระนามาภิไธยย่อ สธ.” ระดับประเทศ จากคุรุสภา  จากผลงานการค้นคว้าวิจัย  เพื่อช่วยพัฒนาผู้เรียน ให้อ่านออก เขียนได้ โดยใช้แบบฝึกทักษะภาษาไทย เรื่องการอ่าน และเขียนสะกดคำ

ครูจิราพรเล่าว่า ในการเป็นครูสอนจะหยุดอยู่กับที่ไม่ได้ จะต้องมีการสร้างสรรค์งานใหม่ ๆ อยู่เสมอ จึงได้ร่วมกับคณะครูพัฒนาหลักสูตรเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ และความเจริญก้าวหน้าทางวิชาการ เป็นการสร้างกลยุทธ์ใหม่ในการพัฒนาการศึกษา ให้สามารถตอบสนองความต้องการของบุคคล สังคมไทย และผู้เรียนให้มีศักยภาพในการแข่งขัน และร่วมมืออย่างสร้างสรรค์ในสังคมโลก ซึ่งปัจจุบันสื่อมีความหลากหลาย จึงต้องเน้นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวนักเรียน และเกี่ยวข้องในชีวิตประจำวัน นำมาประยุกต์สอน ทั้งการพูด การดู การฟัง การอ่าน การเขียนวรรณคดี วรรณกรรม เพียงแต่ครูและนักเรียน ร่วมกันทำความเข้าใจว่า สิ่งใดจะเกิดประโยชน์ให้รู้จักเลือกบริโภค และใช้เทคนิคในการสอนโดยการเลือกกิจกรรมการเรียน ที่คำนึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดกับผู้เรียนอยู่เสมอ โดยมีกิจกรรมที่หลากหลาย มีการกำหนดเนื้อหา สาระ การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับตัวชี้วัด รวมทั้งกระบวนการคิด และลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง

“การเป็นครูต้องรักและเมตตาศิษย์ โดยให้ความเอาใจใส่ ช่วยเหลือ ส่งเสริม ให้กำลังใจ ในการศึกษาเล่าเรียนแก่ศิษย์อย่างเสมอหน้า และสร้างความเป็นมิตร เป็นที่พึ่งพาและไว้วางใจของนักเรียนทุกคน พร้อมกับให้ความเป็นกันเองกับนักเรียน ด้วยการใช้คำพูดในการพูดคุยซักถาม ช่วยแก้ปัญหา

ส่วนตัวและปัญหาทางบ้าน ในขณะเดียวกันตัวครูเองด้วยการศึกษาหาความรู้ จากการเข้าอบรมสัมมนา เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง” ครูจิราพร กล่าวฝาก.

พีระ วีระชัย