Tag Archive | รับตรง

แพทย์จุฬาฯรับตรง กค-สค.สอบเอง

ที่มา  :  มติชนออนไลน์  วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 เวลา 14:36:13 น.

นพ.สมภพ ลิ้มพงศานุรักษ์ ที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในฐานะประธานการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ โดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2557 ของจุฬาฯ  เปิดเผยว่า คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ได้เลื่อนกำหนดการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในโครงการรับตรงของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ตามโครงการดังนี้

      1.โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข (สธ.)

      2.โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุนร่วมกับ สธ.

      3.โครงการโอลิมปิกวิชาการ (ชีววิทยา)

      4.โครงการผลิตแพทย์ร่วมกับกรมแพทย์ทหารอากาศ

โดยจะเลื่อนกำหนดการรับ จากเดิมจะรับสมัครในช่วงเดือนสิงหาคมและเสร็จสิ้นกระบวนการรับสมัครในช่วงเดือนธันวาคม-มกราคมของทุกปี มาเป็นรับสมัครในช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคมและไปสิ้นสุดกระบวนการในช่วงเดือนพฤศจิกายน 

นพ.สมภพกล่าวว่า ทั้งนี้ การเลื่อนสอบรับตรงของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เพื่อไม่ให้ทับซ้อนกับเวลาการสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) ที่จะเลื่อนกำหนดการรับสมัครนักศึกษาแพทย์ให้สอดคล้องกับมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่เลื่อนเปิดภาคเรียนให้สอดคล้องกับประเทศต่างๆ ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยคาดว่า กสพท.จะเลื่อนการรับสมัครมาเป็นเดือนพฤศจิกายน สอบวิชาเฉพาะช่วงเดือนธันวาคมและสิ้นสุดกระบวนการคัดเลือกประมาณเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ จากเดิมที่รับสมัครในช่วงเดือนสิงหาคม สอบวิชาเฉพาะเดือนพฤศจิกายน และสิ้นสุดกระบวนการรับสมัครในช่วงเดือนธันวาคม    ทั้งนี้ การรับตรงในช่วงเวลาดังกล่าวของจุฬาฯ จะใช้เฉพาะ 4 โครงการนี้เท่านั้น โดยจุฬาฯยังเข้าร่วมในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ของ กสพท.เช่นเดิม 

ขณะเดียวกัน ในการรับตรงครั้งนี้ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ จะไม่ใช้คะแนนทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) คะแนนการทดสอบความถนัดทางวิชาชีพ/วิชาการ (PAT) และคะแนนสอบวิชาสามัญของ กสพท.มาเป็นองค์ประกอบในการคัดเลือก จากเดิมที่การรับตรงของจุฬาฯจะพ่วงกับการสอบของ กสพท.มาโดยตลอด   มาเป็นใช้คะแนนสอบวิชาสามัญ และวิชาเฉพาะ ที่จุฬาฯจัดสอบเองมาใช้ในการคัดเลือก มีองค์ประกอบดังนี้ ภาษาไทย 10% ภาษาอังกฤษ 12% สังคมศึกษา 6% คณิตศาสตร์ 12% ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา รวม 40% และวิชาจริยธรรมและการคิดเชิงวิพากษ์ 20%   สาเหตุที่ต้องแยกการสอบออกมา เพราะคะแนน GAT, PAT และคะแนนสอบวิชาสามัญของ กสพท.เพราะประกาศผลไม่ทันกำหนดการรับสมัครของจุฬาฯ   อีกทั้งจุฬาฯมั่นใจในมาตรฐานข้อสอบของตนเอง เพราะข้อสอบดังกล่าวใช้ในการสอบคัดเลือกนิสิตคณะอื่นๆ ของจุฬาฯด้วยเช่นกันŽ นพ.สมภพกล่าว 

นพ.สมภพกล่าวต่อว่า สำหรับนักเรียนที่สอบติดรับตรงของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ในทุกโครงการ จะไม่สามารถสมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาใดๆ ที่ดำเนินการโดย กสพท.ได้อีก และจะต้องยืนยันสิทธิในการเข้าศึกษาต่อที่คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ผ่านระบบรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ ตามระยะเวลาที่สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) กำหนด หากไม่ยืนยันสิทธิตามที่ สอท.กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ ในส่วนของมหาวิทยาลัยที่มีคณะแพทยศาสตร์อื่นๆ จะเลื่อนรับตรงเช่นเดียวกับจุฬาฯหรือไม่นั้น บอกไม่ได้ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของมหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง

นพ.สมภพกล่าวอีกว่า สำหรับกำหนดการสมัครคัดเลือก มีดังนี้ รับสมัคร ระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม-8 สิงหาคม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วันที่ 11 กันยายน สอบวิชาสามัญ และวิชาเฉพาะ วันที่ 19-21 ตุลาคม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ และตรวจสุขภาพ วันที่ 15 พฤศจิกายน สอบสัมภาษณ์ และตรวจสุขภาพ วันที่ 19-22 พฤศจิกายน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา ประมาณวันที่ 26 พฤศจิกายน สามารถดูละเอียดได้ทาง http://www.atc.chula.ac.th

ทปอ.แจงแอดมิชชั่น-แกต-แพต

ที่มา  :  เดลินิวส์  วันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 2555 เวลา 13:57 น.

ทปอ.ระบุแอดมิชชั่น ปี57ยังไม่นิ่ง รอหารือหน่วยงานเกี่ยวข้อง พร้อมขอความร่วมมือรับตรงม.ค.ลดปัญหาค่าใช้จ่ายและวิ่งรอก

เมื่อวันที่ 28 ต.ค. ที่มหาวิทยาลัยพะเยา (มพ.)  ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)  กล่าวหลังการประชุมทปอ. ว่า ที่ประชุมยืนยันปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาด้วยระบบการกลางการคัดเลือกนิสิตนักศึกษาหรือแอดมิชชั่นกลางประจำปีการศึกษา 2556  อีกทั้งได้ทบทวนและเห็นชอบปฏิทินแอดมิชชั่นกลาง ประจำปีการศึกษา 2557 ดังนี้ รับสมัครสอบ 7 วิชาสามัญ เดือนพ.ย.2556  สอบ7วิชาสามัญม.ค. 2557  รับสมัครการสอบวัดความถนัดทั่วไปหรือแกต /การสอบวัดความถนัดทางวิชาการ/วิชาชีพ หรือแพต  ครั้งที่ 1/2557 ธ.ค.2556  สอบแกตแพตวันที่ 1-4 มี.ค.2557  ประกาศผลสอบแกต/แพต วันที่ 10 เม.ย.2557

ศ.ดร.สมคิด กล่าวต่อว่า  การทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐานหรือโอเน็ต ปีการศึกษา 2556  ปลายเดือนก.พ.2557  ประกาศผลสอบโอเน็ตต้นเดือนเม.ย.2557  รับสมัครสอบแกต/แพต ครั้งที่ 2/2557  วันที่ 5-16 เม.ย.2557  รับชำระเงินค่าสมัครสอบแกต/แพตค วันที่ 5-18 เม.ย.2557  สอบแกต/แพต วันที่ 10-13 พ.ค.2557  ประกาศผลสอบแกต/แพต  วันที่ 7 มิ.ย.2557  สำหรับการจำหน่ายระเบียบการแอดมิชชั่นกลางปีการศึกษา 2557 วันที่ 5-15 มิ.ย.2557  รับสมัคร วันที่ 8-15 มิ.ย.2557  ชำระเงิน วันที่ 8-17 มิ.ย.2557   ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย วันที่ 28 มิ.ย.2557  สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย วันที่7-9ก.ค. 2557  และประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา วันที่ 15 ก.ค.2557

ศ.ดร.สมคิด กล่าวด้วยว่า  ที่ประชุมมอบให้คณะทำงานศึกษาระบบแอดมิชชั่นของทปอในส่วนขอการปรับปรุงสอบ 7 วิชาสามัญ จากเดือนม.ค. ให้ใกล้เคียงกับการสอบแกต/แพตครั้งที่ 1/2557 ในเดือนมี.ค.  เนื่องจากการสอบมีลักษณะคล้ายคลึงกัน  และถ้าสอบม.ค.จะติดขัดปัญหาเรื่องงการเรียนหลักสูตรวิชารักษาดินแดน(รด.)  ซึ่งทปอ.ไปหารือกับผู้บังคับการกรมรักษาดินแดนให้ขยับการเรียนออกไป  และการสอบแกต/แพต ครั้งที่ 2/2557 ตรงกับ พ.ค. เป็นช่วงโรงเรียนจัดกิจกรรมของนักเรียน

ศ.ดร.สมคิด  กล่าวอีกว่า  นอกจากนี้ที่ประชุมขอความร่วมมือให้มหาวิทยาลัยสอบรับตรงใกล้เคียงกันเดือนม.ค.  เพื่อลดค่าใช้จ่าย  การวิ่งรอกสอบของนักเรียน  เท่าที่รับฟังความคิดเห็นอธิการบดีแต่ละแห่งค่อนข้างเห็นด้วย จึงได้รายงานที่ประชุมเรื่องการหารือสำนักงบประมาณฯ 2 ประเด็น  คือ

1.  สำนักงบฯเห็นชอบหลักการ การปรับเงินเดือนพนักงานในส่วนของพนักงานที่ใช้เงินรายได้แผ่นดินให้สอดคล้องกับการปรับเพิ่มเงินเดือนของข้าราชการพลเรือน ซึ่งเป็นแบบคลื่นกระทบฝั่งเป็นฐานสำหรับการคิดคำนวณ แต่อาจจะมีปัญหาเรื่องจำนวนเงิน ซึ่งสำนักงบฯ จะรับไปพิจารณา 

2.  สำนักงบประมาณเห็นชอบตามหลักการที่ทปอ.เสนอคิดคำนวณรายได้ของมหาวิทยาลัยที่จะนำมาสมทบการก่อสร้างต่างๆ จากเดิมมหาวิทยาลัยต้องใช้เงินรายได้ของตนเองสมทบในจำนวนมาก อาทิ ใช้งบประมาณตนเองสมทบอย่างต่ำ 35-80% ทำให้มหาวิทยาลัยต้องรับภาระมาก จากนี้ไปสำนักงบประมาณ รับปากว่าจะไปดูรายละเอียดต่างๆ และยืนยันว่ามหาวิทยาลัยสมทบในการก่อสร้างลดลง