Tag Archive | ศิษย์

การเรียนรู้ที่ไม่หยุดนิ่ง:ครูดีครูเด่น

ที่มา : เดลินิวส์  วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2555  เวลา 00:00 น.

วันนี้เราจะไปคุยกับครูจิราพร เหลืองอิงคะสุต ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านดู่ หมู่ 5 ต.บ้านขาว อ.เมือง จ.อุดรธานี ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และเป็นหัวหน้างานวิชาการ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และบุคลากรเครือข่ายการนิเทศกลุ่มโรงเรียนสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ครูจิราพรเป็นผู้มีความสามารถ อันเป็นผลที่เกิดจากการปฏิบัติงาน เป็นผู้มีความประพฤติและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของการเป็น “แม่พิมพ์” ตามมาตรฐานและจรรยาบรรณ ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และด้วยการเรียนรู้ที่ไม่เคยหยุดนิ่ง  จึงทำให้ครูจิราพรมีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ จึงได้รับรางวัลเกียรติยศต่าง ๆ มากมาย  ทั้งระดับกลุ่ม จังหวัด และระดับประเทศ  โดยเฉพาะรางวัลครูภาษาไทยดีเด่น “รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติพระนามาภิไธยย่อ สธ.” ระดับประเทศ จากคุรุสภา  จากผลงานการค้นคว้าวิจัย  เพื่อช่วยพัฒนาผู้เรียน ให้อ่านออก เขียนได้ โดยใช้แบบฝึกทักษะภาษาไทย เรื่องการอ่าน และเขียนสะกดคำ

ครูจิราพรเล่าว่า ในการเป็นครูสอนจะหยุดอยู่กับที่ไม่ได้ จะต้องมีการสร้างสรรค์งานใหม่ ๆ อยู่เสมอ จึงได้ร่วมกับคณะครูพัฒนาหลักสูตรเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ และความเจริญก้าวหน้าทางวิชาการ เป็นการสร้างกลยุทธ์ใหม่ในการพัฒนาการศึกษา ให้สามารถตอบสนองความต้องการของบุคคล สังคมไทย และผู้เรียนให้มีศักยภาพในการแข่งขัน และร่วมมืออย่างสร้างสรรค์ในสังคมโลก ซึ่งปัจจุบันสื่อมีความหลากหลาย จึงต้องเน้นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวนักเรียน และเกี่ยวข้องในชีวิตประจำวัน นำมาประยุกต์สอน ทั้งการพูด การดู การฟัง การอ่าน การเขียนวรรณคดี วรรณกรรม เพียงแต่ครูและนักเรียน ร่วมกันทำความเข้าใจว่า สิ่งใดจะเกิดประโยชน์ให้รู้จักเลือกบริโภค และใช้เทคนิคในการสอนโดยการเลือกกิจกรรมการเรียน ที่คำนึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดกับผู้เรียนอยู่เสมอ โดยมีกิจกรรมที่หลากหลาย มีการกำหนดเนื้อหา สาระ การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับตัวชี้วัด รวมทั้งกระบวนการคิด และลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง

“การเป็นครูต้องรักและเมตตาศิษย์ โดยให้ความเอาใจใส่ ช่วยเหลือ ส่งเสริม ให้กำลังใจ ในการศึกษาเล่าเรียนแก่ศิษย์อย่างเสมอหน้า และสร้างความเป็นมิตร เป็นที่พึ่งพาและไว้วางใจของนักเรียนทุกคน พร้อมกับให้ความเป็นกันเองกับนักเรียน ด้วยการใช้คำพูดในการพูดคุยซักถาม ช่วยแก้ปัญหา

ส่วนตัวและปัญหาทางบ้าน ในขณะเดียวกันตัวครูเองด้วยการศึกษาหาความรู้ จากการเข้าอบรมสัมมนา เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง” ครูจิราพร กล่าวฝาก.

พีระ วีระชัย